Ressourcen

Området er et bakket morænelandskab med koter der spænder fra kote +30 i nord og syd, til +130 meter i den mere centrale del. Terrænet er karakteriseret ved at være gennemsat af nederoderede smeltevandsdale og markante tunneldale der overvejende er orienteret i SØ-NV retning.

De dybe grundvandsmagasiner findes i den vestlige og nordlige del af området, og består af miocænt sand der visse steder har hydraulisk kontakt med sandet i dalene og sandaflejringerne udenfor dalene. De dybere miocæne sandlag og de sandede kvartære aflejringer i dalene udgør tilsammen de primære grundvandsmagasiner i området og er i fokus for grundvandsindvinding bl.a. fra Brædstrup Vandværk. De dybe magasiner afgrænses nedefter af fedt tertiært ler, der udgør den nedre grænse for grundvandsinteresserne.

De mellemste og øverste grundvandsmagasiner findes i hele området og består af kvartært smeltevandssand og -grus og er aflejret som linser og større sammenhængende lag ind imellem de mere lerede moræne aflejringer.

Området er gennemsat af forkastninger der gennemskærer og forskyder de kvartære og prækvartære lag. Gletschere har eroderet flere dybe dalsystemer der i nogen omfang følger forkastningerne og som i dag er helt eller delvist tildækkede af kvartære sedimenter. Dalfyldet består af vekslende lag af sand og ler og den mest markante dal er Tystingedalen der nogle steder er over 250 meter dyb.

I forbindelse med statens grundvandskortlægning opstillede Vejle Amt i 2006 en grundvandsmodel der blev lagt til grund for at opgøre grundvandsressourcen i området. Den årlige grundvandsdannelse til de primære grundvandsmagasiner blev opgjort til ca. 100 mm og er beregnet ud fra det nye OSD areal til ca. 6,3 mio3. Den samlede årlige indvinding var i 2012 på knap 600.000 m3 og der er givet tilladelser på i alt 1,2 mio. m3. Samlet set for de 2 indsatsområder er der givet indvindingstilladelser på op til ca. 19 % af grundvandsdannelsen indenfor OSD’et, men den aktuelle indvinding er kun på ca. 9-10 % af grundvandsdannelsen. Vandplanernes målsætning om en maksimal udnyttelsesprocent på ca. 35 % er således overholdt og grundvandsressourcerne i området er ikke presset af overudnyttelse, jf. Tabel 11.

Område Areal (km²) Grundvandsdannelse (mm/år) Grundvandsressource (m³) Tilladt indvinding (m³/år) Faktisk indvinding i 2012 (m³/år) Udnyttelseprocent ved tilladt indvinding Udnyttelsesprocent ved den faktiske indvinding
OSD Brædstrup Våbensholm 63 100 6.300.000 1.200.000 600.000 19% 10%

Tabel 11: Grundvandsdannelse og udnyttelsesprocent for tilladt og aktuel indvinding indenfor Brædstrup OSD