Virksomheder, Horsens Kommune anvender til affaldshåndtering

Ud over egne sorterings- og behandlingsanlæg benytter Horsens Kommune sig af følgende andre sorterings og -behandlingsanlæg.

Horsens Fjernvarme 

Horsens Kommune har en kontrakt med Fjernvarme Horsens om forbrænding af alt forbrændingsegnet affald, der genereres i kommunen, som ikke kan genanvendes. Aftalen løber frem til udgangen af 2022 med mulighed for forlængelse 1 år. 

Kraftvarmeværket producerer årligt ca. 14.000 tons slagger og 1.700 tons flyveaske og røggasrensningsprodukter. Slaggerne kan stadig genanvendes, mens flyveaske og røggasrensningsprodukter eksporteres til slutdeponering i  egnede anlæg. 

Horsens Kommune har en leveranceaftale med Fjernvarme Horsens, som sikrer at alt forbrændingsegnet affald, som opstår i kommunen kan forbrændes med energiudnyttelse. Aftalen sikrer, at det forbrændingsegnet affald forbrændes umiddelbart efter indsamlingen. Aftalen udløber ved udgangen af 2022 (og kan forlænges med 1 år). Herefter skal den sendes i udbud igen.

Kapacitet

Anlæggets tekniske kapacitet er modtagelse af 100.000 tons affald årligt. Kapaciteten afhænger af kvaliteten (brændværdien) af det affald, der leveres. Med den forholdsvishøje brændværdi anlægget pt. modtager (ca. 14 GJ/ton) er den tekniske kapacitet ca. 85.000 ton/år. Men med en faldende brændværdi, ved f. eks stor udsortering af plastik, vil anlægget have en stigende teknisk kapacitet. 

Nedenstående prognose er en fremskrivning af affaldsmængderne til forbrænding på baggrund af den forventede udvikling i antallet af indbyggere i Horsens Kommune og en generel udvikling i mængden af affald pr. indbygger. Den forventede effekt af øget sortering af husholdningsaffaldet er indregnet.

Prognose

Der forventes ikke afsætningsproblemer for det Forbrændingsegnede affald, der genereres i kommunen, da mængden af forbrændingsegnet affald er faldende.