OMRÅDE 7 - GEDVED BAKKELANDSKAB

Særlige kendetegn

Landskabet omkring Gedved og Egebjerg er et landbrugslandskab, der er kendetegnet ved et storbakket terræn med bløde bakkestrøg. Små dalstrøg er nogle steder præget ned i terrænet og forstærker den storbakkede karakter.

Landskabet er desuden kendetegnet ved, at små landsbyer ligger i tilknytning til områdets små dalstrøg. Uden for landsbyerne ligger små og mellemstore gårde spredt langs veje og på marker og understreger landskabets landbrugskarakter.

Det storbakkede landskab er præget af spredt bevoksning, der på forskellig vis medvirker til at understrege landskabets terrænformer samt begrænse eller fremhæve udsigter over landskabet.

Delområder

Inden for landskabsområdet er der afgrænset tre delområder, hvor landskabets kendetegn er anderledes end de øvrige landskabsområder. Delområderne er markeret på kortet med orange farve og er beskrevet under fanen delområder.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den centrale del af kommunen og omfatter det storbakkede landskab omkring Hansted Skov, Gedved og Egebjerg, der tilsammen udgør Gedvedbakken. Området strækker sig mod sydvest forbi motorvejen til Lundum og er alle steder afgrænset mod landskaber, hvor terrænet er anderledes.

Områdegrænsen er således terrænbestemt. Mod syd er grænsen styret af overgangen til de markante dalsider mod Hansted Ådal. Mod vest og nordvest, nord for Lundum, er området afgrænset mod et storbakket, men skrånende terræn. Den nordøstlige grænse er styret af overgangen til det jævne, næsten flade terræn i landskabet omkring Hovedgård. Mod sydøst er grænsen bestemt af overgangen til den markante randmoræne, der rejser sig ved Serridslevgård syd for Tvingstrup.

Den sydligste del af området ligger inden for det afgrænsede kystforland, hvor landskabet er orienteret mod Nørrestrand samt Horsens Fjord. Kystforlandsgrænsen er på kortet markeret med en blå, stiplet linje.