Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.6.1 Den nordlige og nordøstlige del af området

I hele den nordlige og nordøstlige del af området vurderes intaktheden af de bærende landskabstræk middel til høj. Selv om strukturerne er komplekse, udspringer de af en række forskellig ejerlav, hvor de kulturbetingede strukturer inden for hvert ejerlav fortsat kan erkendes i dag. Særligt tydelige er de omkring Elling og Monbjerg, men de er også fint erkendelige i den nordlige del af området omkring Yding.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabets strukturer og elementer varierer men vurderes overvejende middel.

Landskabet optræder generelt uden betydelig visuel påvirkning. På grund af de meget vidtrækkende udsigter, der generelt præger landskabet, er der synlige anlæg i udsigterne, men de er på så stor afstand, at de ikke vurderes at påvirke landskabet i betydelig grad.

Middel tilstand

T.6.2 Den centrale del af området omkring Østbirk

Omkring Østbirk er landskabets strukturer i højere grad brudt af byudvikling. Især nord for byen kan udskiftningsstrukturerne fortsat erkendes, men generelt vurderes intaktheden middel.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes generelt middel.

Landskabet er på forskellig vis præget af byen, når man færdes i det bynære landskab. Nord for byen ligger en transformerstation, der samler tre højspændingstracéer. Den tekniske påvirkning er generelt lav i hele landskabsområdet, men lokalt omkring dette anlæg er den lidt større.

T.6.3 Lavbundsområderne omkring Urup Bæk og Sattrup Mose

Lavbundsområderne fremstår som erkendelige strukturer i landskabet, men de er præget af tilgroning samt i nogen grad afvanding og opdyrkning. Derfor vurderes intaktheden middel.

De bærende landskabstræk er overvejende lysåben natur, og derfor vurderes den vedligeholdelsesmæssige tilstand svækket af tilgroning, afvanding og opdyrkning.

Som i størstedelen af det øvrige landskabsområde er den visuelle påvirkning af landskabet generelt lav.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.6.4 Såby bakker

I Såby bakker vurderes intaktheden af de bærende landskabstræk høj. Det er udtrykt i både arealanvendelse og bebyggelsesstruktur.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes middel til god. Bebyggelsen fremstår i generelt middel tilstand, mens den overvejende lysåbne karakter i det stejle terræn afspejler en god tilstand af græsningslandskabet.

Landskabet er uden betydelig visuel påvirkning.

T.6.5 Sudkær husmandskoloni

Generelt er strukturerne i høj grad intakte i forhold til landskabskarakterens oprindelse. Det er især afspejlet i bebyggelsesstrukturen og den fortsatte lille skala defineret af mark- og bevoksningsstrukturen. I den nordlige del af delområdet er intaktheden i nogen grad svækket af strukturudvikling.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes middel til god.

Landskabet er uden visuel påvirkning.

T.6.6 Urup hovedgård og Julianelyst

Med undtagelse af Torp Mark vurderes landskabets karaktertræk i høj grad intakte med reference til hovedgårdslandskabets store skala og enkle karakter. Ved Torp Mark er strukturerne i dag resultat af strukturudvikling mod større marker, så de i dag afspejler samme skala som det øvrige delområde.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende strukturer vurderes god. Det er afspejlet i bebyggelse, diger og bevoksning.

Landskabet vurderes uden eller med ubetydelig visuel påvirkning.