Handlingsplan

Støjhandlingsplan

Det anbefales, at Horsens Kommune især arbejder videre med følgende indsatser:

  • Etablering af støjvolde/skærme i nye udstykninger, hvor dette er påkrævet
  • Etablering af støjskærme. Horsens kommune har i 2008 som retningslinie vedtaget, at finansieringen af støjskærme skal ske gennem støjpartnerskaber (Miljøstyrelsens guide ”Støjpartnerskaber” 2008 ), idet udgiftsfordelingen vurderes i hvert enkelt tilfælde
  • Gennem anlæg af nye (omfarts)veje at aflaste strækninger med mange støjbelastede boliger
  • Reduktion af hastighed hvor dette er muligt
  • Arbejde med muligheder for at reducere støj fra tunge køretøjer
  • Støjsvag asfalt udlægges ved renovering af veje med mange (stærkt) støjbelastede boliger