Ressourcen

På baggrund af de eksisterende data /7/ kan det konstateres, at området er omgivet af 2 delvist begravede dale, henholdsvis nord og syd for området. Dalene er fyldt op med kvartære sedimenter som ler, sand og grus og flere steder vurderes dette velegnet til indvinding af grundvand. Der er ingen af områdets vandværker, som vurderes at indvinde vand fra dalene. Dalen der afgrænser området mod syd er er den begravede dal, som kendes fra Rugballegårdområdet. Området mellem dalene kan karakteriseres som et glacialt morænelandskab der overvejende består af moræneler med indslag af smeltevandssand og -grus.

 

I området mellem de begravede dale, er der kendskab til mindst 3 niveauer af grundvandsmagasiner, henholdsvis sekundære kvartære magasiner, primære kvartære og primær tertiære magasiner. De øvre sekundære magasiner har lokal udbredelse og er formodentlig ikke sammenhængende. De to primære magasiner er ofte sammenhængende, men der er også områder, hvor de er hydraulisk adskilte.