Om planen

Indledning

Rammer for affaldshåndteringsplanen


Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtede til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald, som revideres mindst hvert sjette år. Affaldshåndteringsplanen skal gøre status på den nuværende affaldshåndtering og skabe et overblik over forventede fremtidige affaldsmængder og affaldshåndtering. Samtidige skal Affaldshåndteringsplanen beskrive den fremtidige håndtering af affald i kommune. Horsens Kommune ønsker at sætte fokus på ressourcerne i affaldet, hvorfor affaldshåndteringsplanen har fået navnet:
Genbrug mere
Brænd mindre
Tænk cirkulært
Horsens Kommunes ressourceplan 2019- 2030

i det efterfølgende benævnt som ”Ressourceplan”

ændring..

Opbygning


Ressourceplanen består af tre dele – en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.


Kortlægningsdelen

Indeholder en opgørelse af affaldsmængderne, som produceres i kommunen, en beskrivelse af det nuværende affaldssystem, og kommunens omkostninger til håndtering af affald samt en oversigt over de affaldsanlæg som kommunen anvender. Der vil ligeledes være en prognose for udviklingen af affaldsmængderne.Målsætningsdelen


Indeholder kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet frem til 2030.


Planlægningsdelen


Beskriver, hvordan Horsens Kommune vil nå frem til målene i perioden 2019-2024, herunder planens økonomiske konsekvenser.

Europæiske og nationale rammer og krav
til affaldshåndteringsplan


Europæiske rammer


EU har i juni 2018 vedtaget ændringer til de europæiske affaldsdirektiver. Ændringerne vedrører affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne trådte i kraft i juli 2018, hvorefter medlemsstaterne har to år til at implementere ændringerne i national lovgivning (senest 5. juli 2020). Ændringerne omfatter bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af organisk affald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne.

 

Højere mål og nye målemetoder


EU’s affaldsdirektiv vedtaget i 2018 omfatter nye bindende mål på nationalt niveau for genanvendelse af det kommunalt indsamlede affald (såkaldt husholdningsaffald). Målene lyder på 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Der stilles også krav om separat indsamling af organisk affald senest fra år 2023. Målet for genanvendelse af plastemballage er 50% i 2025 og 55% i 2030. Udover højere mål er det også besluttet, at genanvendelse skal måles på en ny måde fra 2020. Frem for at måle på affaldsmængder indsamlet til genanvendelse skal man i stedet begynde at måle den reelle genanvendelse af affaldet. Det er på nuværende tidspunkt (april 2019) endnu ikke klart defineret, hvordan kommunerne
skal - og i praksis kan måle på denne nye måde, så det afventes der en afklaring på.

Nationale rammer


I Miljø- og Fødevareministeriet arbejdes der i 2019 på den nye nationale affaldsplan, der skal gælde fra 2020-2026. Den nationale plan udmønter rammerne for EU-målene på nationalt niveau, hvilket derefter skal arbejdes ind i de kommunale affaldsplaner. Den nye nationale affaldsplan forventes først klar i sommeren 2020, og derved ikke før Horsens Kommunes ressourceplan 2019-2030 træder i kraft. Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune (PMU) har vurderet, at Horsens Kommune bør vedtage den kommunale ressourceplan i 2019 på trods af, at den nationale affaldshåndteringsplan er forsinket. Det vurderes ikke at være et problem, da indholdet i Horsens Kommunes ressourceplan tager afsæt i EU-kravene og -målsætningerne, som den kommende nationale plan også vil bygge på. Endvidere er det vigtigt, at igangsætte nye initiativer for at kunne opnå de forventede skærpede mål fra EU og for at implementere
PMUs og Horsens Kommunes Byråds ambitioner om at være frontløberkommune inden for bæredygtighed. Af forventede krav i den nationale affaldsplan er bl.a. indsamling af madaffald, hvilket Horsens Kommune allerede har indført.
Der kunne også komme krav om kildesortering (indsamling af emballageaffaldeti hvert sit rum/beholder), hvilket vil medføre, at Horsens Kommune skal indføre en ekstra affaldsbeholder. Udgangspunktet for forslag til ny Ressourceplan er dog, at det nuværende affaldssystem beholdes. Der må derfor ske tilretninger til kommunens affaldssystem på lidt længere sigt, såfremt der kommer nationale krav herom.

Affaldshierarkiet


Affaldshåndtering afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i både europæisk og dansk miljølovgivning, jf. Affaldsbekendtgørelsens §12.

1. Forberedelse med henblik på genbrug
2. Genanvendelse
3. Anden nyttiggørelse, herunder forbrænding
med energiudnyttelse
4. Bortskaffelse

Genbrug er, når et produkt eller materiale genbruges direkte i sin oprindelige funktion. F.eks. en glasflaske der påfyldes, eller tøj som skifter ejer og bruges igen.

Genanvendelse er, når et produkt eller materiale gennemgår en behandling eller omdannes til et nyt produkt. F.eks. når en glasflaske smeltes om til nyt glas, eller når tøjet rives op og bruges til f.eks. filttæppereller fyld i møbelsæder.