Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.4.1 Hovedparten af området

I hele landskabsområdet, der ikke er afgrænset som delområde, fremstår de bærende landskabstræk særligt tydeligt. Det er afspejlet i den skovdominerede landskabskarakter, der brydes af lysåbne områder med marker og enge, samt den spredte bebyggelse af landsbyer, gårde og husmandssteder, der ligger langs vejene.

Disse landskabstræk afspejler landskabskarakterens oprindelse, der dels udspringer af landsbyerne og deres udskiftning og dels de tidligere enestegårde.

Arealanvendelsen domineret af skove, marker, enge og råstofgrave afspejler fint naturgrundlaget. På dalbunden er samspillet nogle steder svækket af afvanding og opdyrkning af lavbundsområder.

DELOMRÅDER

Kontrasterende

K.4.2 Salten Langsø skovlandskab

Landskabet inden for delområdet er præget af en større skala samt en mere uforstyrret og naturpræget landskabskarakter. Derfor er området kontrasterende.

De bærende landskabstræk fremstår alle steder meget tydeligt.

Landskabskarakterens oprindelse med afsæt i dels det tidligere klosterlandskab og dels senere tilplantning er alle steder tydeligt afspejlet i den enkle mosaik af skiftevis lysåben natur og skov.

De kulturbetingede landskabstræk afspejler et fint samspil med naturgrundlanget.