Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Der bør værnes om landskabets tydelige udskiftningsstrukturer, der især er afspejlet i landskabets diger samt bebyggelsens skala og placering i landskabet.

Erosionskløfterne bør fremstå med en overvejende lysåben og naturpræget karakter, der tydeliggør de geologiske strukturer og giver en karakter af græsningslandskab.

Det store lavbundsområde i den nordvestlige del af området bør fremstå med en tydeligt ekstensiv karakter af lavbund og vådområde.

I delområdet Ballebo opretholdes landskabskarakteren med en enkel struktur af dyrkede marker, spredt beliggende gårde og små skove.


Skovrejsning

Der bør ikke rejses skov i udskiftningslandskabet, da det vurderes at bryde eller sløre væsentlige landskabstræk.

I delområdet Ballebo kan der indpasse små skove som en del af den eksisterende bevoksningsstruktur.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Nyt landbrugsbyggeri bør opføres i samme skala som det eksisterende byggeri, som det opføres i tilknytning til.

Landskabet vurderes sårbart over for stort eller på anden måde markant byggeri.

Nyt byggeri bør tilpasses eksisterende byggeri i skala, karakter og udtryk så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabet.

Bygningsmassen bør ikke afskærmes af bevoksning. Ved ønske om afskærmning bør det ske med afsæt i hegnsstrukturer i det omgivende landskab, der understøtter de oprindelige udskiftningsstrukturer, der eksempelvis kan genfindes på de høje målebordsblade.

I delområdet Ballebo kan det være muligt at etablere stort landbrugsbyggeri i den centrale del af området, mens gårdene i det skrånende terræn yderst i området bør holdes i eksisterende skala.


Byvækst og byrand

Byvækst bør begrænses til Grumstrup, hvor byvækst ud fra en landskabelig betragtning bør ske mod nordøst.

Det vil styrke byens samspil med det omgivende landskab, at nye boligområder planlægges med reference til det omgivende udskiftningslandskab. Eksempelvis kan grå og grønne strukturer i boligområdet tage afsæt i de strukturer af veje og diger, der kan genfindes på de høje målebordsblade.

Byen er kendetegnet ved en åben karakter uden ret meget bevoksning. Derfor bør der lægges vægt på at sikre, at bebyggelsen i byranden som helhed danner et harmonisk udtryk mod landskabet.

Nyt byggeri bør have en lav karakter og opføres i materialer inden for jordfarveskalaen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg i både stor og lille skala.

Landskabet bør så vidt muligt friholdes for nye infrastrukturanlæg. Særligt sårbart over for nye anlæg er de landskaber, der er vurderet særligt karakteristisk eller oplevelsesrigt.


Kystnærhedszone

Området er ikke omfattet af kystnærhedszone.