Rumlige og visuelle landskabstræk

Helt særligt for dette landskab er de ofte vidtrækkende udsigter, der kan opleves de fleste steder i området og i særlig grad kendetegner landskabets karakter. Andre steder er landskabet indrammet og har en lukket karakter.

Skala og kompleksitet

Landskabets skala varierer på grund af den meget sammensatte karakter, men generelt vurderes landskabets skala middel til stor. Den store skala er især afspejlet i størrelsen på markerne, der med tiden er blevet større på grund af nedlagte diger og hegn. Bebyggelsens skala varierer fra lille til stor. Langt størstedelen af bebyggelsen afspejler en middel skala, men også flere gårde er med tiden af større byggeri, der med tiden giver landskabet præg af en generelt større skala.

Landskabet vurderes at have en høj kompleksitet, da landskabets karakter er sat sammen af mange varierede landskabselementer. Det er afspejlet i det bakkede terræn, der nogle steder flader ud og andre steder bliver meget kuperet. Arealanvendelsen er især præget af dyrkede marker, men de mange små og store lavbundsområder er samtidig præget af eng, mose og overdrev. Hegn og diger optræder som brudte linjer i landskabet med reference til udskiftningstiden, og rundt om i landskabet ligger gårde og landsbyer i forskellig størrelse. Samlet set giver det landskabet en meget sammensat karakter.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Landskabets rumlige karakter varierer. Det er karakteristisk for bakkede landskaber, at terrænet skiftevis lukker sig om landskabet, når man færdes i bakkedale, og åbner landskabet op, når man færdes højt i terræn. I dette landskab forstærkes den lukkede karakter af områdets bevoksning, der i forskellig grad er med til at afgrænse og indramme landskabet i mindre landskabsrum. Samtidig er det bakkede men samtidig skrånende terræn med til at forstærke den åbne karakter, fordi der fra meget store dele af landskabet er meget vidtrækkende udsigter.

Udsigterne opleves både fra det lavtliggende terræn centralt i området, eksempelvis fra Østbirkvej/Stenkærvej sydøst for Østbirk, hvor der er udsigt mod nord mod Ejer Bjerge, hvor Ejer Bavnehøj og Ovsted Kirke i Skanderborg Kommune står som orienteringspunkter. Men i særlig grad opleves udsigterne fra det højtliggende terræn i hele den nordlige og nordøstlige del af området. Eksempelvis er der meget fine udsigter fra det kuperede terræn syd og vest for Elling mod vest og nord, hvor landskabt i høj grad optræder harmonisk.

På grund af landskabets højtliggende terræn rækker udsigterne vidt. Mod sydøst og øst optræder slagteri, biogasanlæg, stadion og de store højspændingsmaster syd for Hovedgård i udsigterne flere steder i området.

Visuel påvirkning

Landskabet er kendetegnet ved en generelt lille visuel påvirkning fra byggeri og anlæg.

De højspændingstracéer, der forløber i området, er af middel skala med gittermaster, der på afstand "falder i" med baggrunden og kun i mindre grad markerer sig i landskabsbilledet. Den største tekniske påvirkning kommer fra anlæg i de omgivende landskabet mod øst og sydøst omkring Horsens. Anlæggene her står dog på så stor afstand, at påvirkningen her fra er af mindre betydning. Der er ingen teknisk påvirkning fra landskaberne mod vest.

Inden for området er der ikke stort og markant byggeri, der på grund af deres størrelse eller karakter medfører en visuel påvirkning. En visuel påvirkning kommer fra bygninger, hvor farver på tage eller facader fremhæver dem i landskabsbilledet. Påvirkningen vurderes dog generelt mindre, da det ofte er af lokal karakter.