Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.7.1 Gedved Sø og Tolstrup enge

Gedved Sø og engene nord for Tolstrup Kirke er ved at blive genoprettet som vådområder. Med afsæt i de naturbetingede og visuelle landskabskvaliteter det medfører, vurderes landskabet at have særlig oplevelsesværdi. I dag er der særlige visuelle kvaliteter knyttet til området nord for Tolstrup Kirke, hvor der bl.a. fra kirkegården er fine udsigter over området.

Området er afgrænset som et dallandskab i forlængelse af Lille Hansted Ådal. Derved omfatter afgrænsningen både de store lavbundsflader og det terræn, der rejser sig omkring fladerne og indrammer landskabet.

V.7.2 Lille Hansted Ådal

Landskabet inden for dette delområde er rigt på landskabsbetingede oplevelsesværdier.

Hansted Skov er en gammel skov, der indeholder gamle bevoksninger, diger og gravhøje, der samlet set er med til at fortælle landskabets kulturhistorie.

Dalen, der er en central struktur i landskabet, har en stor oplevelsesværdi, der både knytter sig til dalens markante geologiske strukturer, dalens indhold af forskellig natur samt dalens kulturhistorie, der både er formidlet i dalens græsningslandskaber, vandmøller og vandværk. Vandmøllerne og vandværket er ikke i drift, men både møller og møllesøer er fortsat tilstede i dalen.

Den største sø er Egebjerg Vandværkssø, der ligger centralt i området. Søen er dannet ved, at Tolstrup Å og udløbet i Nørrestrand blev opstemmet i forbindelse med etableringen af Egebjerg vandmølle. Egebjerg Mølle nævnes tilbage i 1565, men det er usikkert, hvornår Tolstrup Å blev opstemmet. Vandmøllen blev i 1874 erstattet af et mere effektivt mekanisk vandværk, som senere er blevet afløst af et større vandværk. Der er ikke synlige spor af disse anlæg ud over søen, som i dag er tilbage som et levn fra tidligere tiders vandforsyning.

Både i området omkring vandværkssøen og andre steder i dalen er der etableret stier på langs og på tværs af dalen.

V.7.3 Serridslevgård hovedgårdslandskab

Serridslevgård er en tidligere hovedgård, som ligger omkring 1 kilometer øst for Serridslev landsby. Landsbyen og hovedgården er i landskabet forbundet af en lang allé omkring Serridslevgårdvej. Landskabet omkring Serridslevgård har tydelig hovedgårdskarakter, der er afspejlet i landskabets store skala, enkle karakter samt bebyggelse, der alene består af hovedgården. Landskabet vurderes at have en kulturbetinget oplevelsesværdi.

Serridslevgård ligger i et bakket terræn lige neden for den markante randmoræne, der tydeligt rejser sig mod øst. Det skrånende terræn er dækket af skov og skaber en ramme om gården mod øst. På grund af det bakkede terræn opleves gården kun lokalt. Serridslevgård er kendt fra omkring 1400, hvor ejeren i 1424 skænkede gård og gods til Maribo Kloster. Hovedbygningen, som står i dag, blev opført i 1777.

Oplevelsesrigt element

Gravhøje

I Hansted Skov er der en rig forekomst af gravhøje, hvoraf 12 er fredede. Den største er navngivet Døve Dortes Høj efter enken som ejede Hanstedgaard og Hansted Skov, og som oprettede Hospitalet i Hansted.

Kirker

Serridslev Kirke, Hansted Kirke og Tolstrup Kirke ligger i området i kanten af landsbyerne og er synlige over store afstande fra det omgivende landskab. Selv i landsbyer, hvor der er sket byudvikling, er kirkernes placering i byranden bevaret. Denne placering understøtter kirkernes kulturhistoriske betydning som fortsat vigtige orienteringspunkter i landskabet. Serridslev Kirke afløste den nedbrudte kirke i Nebel i 1878. Hansted Kirke er den største kirke i området og hører til Hansted Hovedgård.

Jernbane

Jernbanen mellem Horsens og Aarhus strækker sig gennem den sydøstlige del af området mellem Hansted og Tvingstrup. Den Østjyske Længdebane er en del af det jernbanenet, den kongelige jernbanekommission (nedsat år 1835) planlagde for at skabe en jernbaneforbindelse mellem København og Randers over Fyn. Banen blev åbnet etapevis, og først i 1866 blev den sidste strækning mellem Fredericia og Aarhus åbnet og den Østjyske Længdebane dermed forbundet.

Udsigt

V.7.4 Den nordlige del af området

I den nordlige del af landskabsområdet vurderes landskabet at være præget af særlige udsigter over landbrugslandskabet, der set mod nord har en helt uforstyrret karakter. Det udsigtsprægede landskab er en del af hele det udsigtsprægede landskab, der præger den nordlige og nordvestlige del af kommunen.