Betjening af større byområder uden for Horsens by

Nuværende servicemålsætninger

De nuværende servicemålsætninger for kollektiv trafik i kommunen, det vil sige de servicemålsætninger der er gældende indtil udgangen af 2017 fremgår af bilag 1.

For byområderne uden for det sammenhængende Horsens byområde er der følgende servicemålsætning, som er målsætninger videreført fra det tidligere VAT område. Betjeningen af byområderne består dels af regional trafik, hvor serviceniveauet fastlægges af Region Midtjylland, og dels af lokaltrafik, som finansieres af Horsens Kommune.

Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund:

  • Der skal være tale om afgange til kommunecenter/anden større relevant by.
  • Er der en sådan betjening til flere byer, tælles alle afgange med.
  • Lokalruter (skoleruter) tælles ikke med.
  • Ved optællingen af ture tælles ture i begge retninger med.
  • Der regnes med max. gangafstand på 1 km.

De opstillede servicemål var blandt andet betinget af, at der ved mindre end 4 passagerer pr. tur anvendes teletaxi

Der er som nævnt 10 byområder uden for Horsens by med flere end 500 indbyggere. De fremgår af nedenstående tabel, som viser, hvordan byområderne er betjent med busdrift til Horsens og andre større byområder. Det er markeret med grønt om betjeningen lever op til servicemålene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der her kun er angivet forbindelser i den ene retning. Servicemålene angiver ture i begge retninger. Tallene i tabellerne skal derfor dobles op, før der sammenlignes med servicemålene.

*Tallene angiver ture på: Hverdage/heraf aftenture efter18.00/lørdage/søndage

De resterende byområder uden for Horsens by med mere end 200 indbyggere er:

*Tallene angiver ture på: Hverdage/heraf aftenture efter 18.00/lørdage/søndage

Som det fremgår af tabellerne, lever betjeningen af Hatting, Sønder Vissing og Voervadsbro ikke op til de nuværende servicemål gældende frem til 2018, hvis der alene ses på bustrafikken i forhold til forbindelse til Horsens. Disse byer har dog supplerende teletaxabetjening, som dækker nogle af de tidsrum, hvor der ikke er busbetjening. For Sønder Vissings vedkommende eksempelvis hverdage 17.00 - 22.00, lørdage 8.00 - 14.00 og søn- og helligdage 9.00 - 11.00, 20.00 - 22.00. Sønder Vissing, har ikke direkte betjening mod Horsens. Der er ca. 2 km. til rute 110 på Silkeborgvej, og dermed forbindelse til Horsens og Silkeborg i cykelafstand.

De små byer Grædstrup og Træden har busbetjening i form af skolebus samt lokalrute 518 for Trædens vedkommende, og der er ikke tilbud om teletaxa. Betjeningen lever ikke op til den nuværende servicemålsætning (til og med 2017). Der vil isoleret set ikke være et kundegrundlag for busbetjening ud over skolebusruter af byer i størrelsesordenen 200 – 500 indbyggere, såfremt betjeningen ikke kan integreres i en rute, der betjener øvrige større bysamfund uden væsentlige konsekvenser for de øvrige kunder.

Det bør derfor overvejes at ændre servicemålsætningen for byer mellem 200 og 500 indbyggere, således at der ikke er en målsætning om busbetjening, medmindre denne kan integreres i øvrig betjening. I stedet kan der henvises til Flextur (se nedenfor) eller oprettes særlig teletaxa for området. Cykelafstand kan også indgå i vurderingen af betjening af de små bysamfund. Som nævnt, vil unge til ungdomsuddannelser fra Sønder Vissing have busbetjening til både Horsens og Silkeborg indenfor en cykelafstand på ca. 2 km. Se afsnittet "ÆNDRING AF DEN KOLLEKTIVE BUSBETJENING" under afsnittet "Justering af servicemålsætninger."