Landskabskarakterens sårbarhed

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at vurdere, hvor påvirkelig landskabets karaktertræk er over for ændringer. Sårbarhedsvurderingen er at betragte som en begrundelse for de formulerede anbefalinger.


Bærende landskabstræk

Landbrugslandskabets karaktertræk vurderes generelt sårbare over for ændringer, idet selv små ændringer vurderes at kunne medføre en stor påvirkning af den meget intakte udskiftningsstruktur, der kendetegner landskabet.

For at opretholde landskabskarakteren er det afgørende, at strukturen af de spredt bevoksede diger bevares, og at bebyggelsesstrukturen fortsat afspejler udskiftningsstrukturen. Det er ligeledes afgørende, at landskabet er præget af dyrkede marker og afgræssede enge, således at landskabet har en lysåben karakter, der kun brydes af de bevoksede diger.

I delområdet Øvre kystlandskab vurderes landskabets karakter sårbar over for ændringer, der ikke understøtter eller forstærker landskabets natur, samt ubebyggede og upåvirkede karakter. For at opretholde landskabskarakteren bør strandenge, småsøer, klithede og klitplantage fortsat dominere kystlandskabet, ligesom landskabets opbygning af strandvolde fortsat bør kunne aflæses i landskabet.

I delområdet Lynger Strand kystlandskab vurderes landskabets karakter sårbar over for ændringer, der bryder den natur- og skovprægede karakter, samt slører de kulturhistoriske strukturer, der fortsat findes på engene i form af diger samt i skoven i form af gammel herregårdsskov. For at opretholde landskabskarakteren bør strandeng, hede, mose og løvskov fortsat dominere landskabet, mens prægningen fra sommerhusområdet bør have en underordnet karakter.


Skovrejsning

Landskabets karakter vurderes generelt sårbar over for skovrejsning. I landbrugslandskabet vil skovrejsning bryde den intakte udskiftningsstruktur og sløre udskiftningens aftegning i landskabet. Særligt sårbart er landskabet på den sydlige og sydvestlige del af øen omkring Endelave By, hvor en meget tydelig kamudskiftning præger landskabet.

I delområdet Øvre kystlandskab vurderes skovrejsning uforeneligt med landskabets naturprægede karakter, der er en naturlig afspejling af naturgrundlaget.

I delområdet Lynger Strand kystlandskab har skovene ved Louisenlund haft en større udbredelse end de har i dag. I det lys vurderes det at kunne indpasse skovrejsning i landskabets karakter, når det sker i sammenhæng med disse skove. Skovrejsningen skal dog finde stede nord eller vest for Louisenlund, da skovrejsning vurderes uforenelig med naturområderne inden for dette delområde. Dermed bør skovrejsningen ske uden for dette delområde med det resultat, at delområdets afgrænsning forskydes tilsvarende skovrejsningen.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Landskabets karakter vurderes generelt sårbar over for nyt landbrugsbyggeri, der ikke i høj grad er tilpasset den eksisterende bebyggelsesstruktur samt gårdenes karakter og skala.

Det vurderes ikke foreneligt med landskabskarakteren at opføre landbrugsbyggeri i stor skala.

Landskabets karakter vurderes generelt sårbar over for andet byggeri i landzonen, der ikke er en del af den eksisterende bebyggelsesstruktur og i høj grad understøtter karakter og skala i den eksisterende bygningsmasse.

Landskaberne i de to delområder vurderes særligt sårbare over for landbrugsbyggeri eller andet byggeri. Byggeri i disse områder vurderes ikke foreneligt med landskabskarakteren.

 


Byvækst og byrand

Landskabets karakter og intakte strukturer, herunder landsbystrukturen i Endelave By, vurderes særligt sårbar over for ændringer. Landskabskarakteren vurderes derfor sårbar over for byvækst.

Landskabskarakteren vurderes generelt sårbar over for ændringer i byranden, der giver byen et andet udtryk i landskabsbilledet. Det gælder både strukturmæssige og karaktermæssige ændringer i byen og byens bygningsmasse.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet er kendetegnet ved en meget upåvirket karakter, der har betydning for landskabskarakterens gode tilstand og mangeartede oplevelsesværdier, herunder kvaliteten af landskabets visuelle karakter og særlige udsigter. Derfor vurderes landskabet særligt sårbart over for nye tekniske anlæg.

Både i landbrugslandskabet og i delområderne vurderes det uforeneligt med landskabets karakter og oplevelsesværdier at tilføre en teknisk prægning.


Kystnærhedszone

Hele landskabsområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og hele området er med analysen afgrænset som kystforland. Dermed er det vurderet, at hele landskabsområdet har karaktermæssig og visuel relation til og betydning for kystlandskabet. Ændringer i hele landskabsområdet kan dermed påvirke kystlandskabet og kystnærhedszonens beskyttelsesformål. Det gør landskabet særligt sårbart over for ændringer.