OMRÅDE 16 - GRUMSTRUP UDSKIFTNINGSLANDSKAB

Særlige kendetegn

Landskabet omkring Grumstrup og Vedslet er kendetegnet ved et småbakket terræn i den sydlige del af området, der mod nord flader ud i et jævnt skrånende terræn, der munder ud i et stort lavbundsområde i den nordvestlige del af området. Særligt for området er mange lige erosionskløfter, der i en vifte er orienteret mod lavbundsområdet.

Landskabet er et landbrugslandskab, der i høj grad er kendetegnet ved strukturer, der afspejler landsbyernes udskiftning i slutningen af 1700-tallet. Det gælder det stjernemønster, som digerne tegner omkring Grumstrup, vejenes forløb syd for Vedslet, gårdenes placering rundt om landsbyerne og husmandskolonierne yderst i landsbyernes ejerlav.

Delområde

Der er i den sydøstlige del af området afgrænset et delområde, hvor landskabets karakter er anderledes. Delområdet er vist på kortet med orange farve og er beskrevet under fanen delområder.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den nordøstligste del af kommunen, hvor det strækker sig på tværs af kommunegrænsen mod nord og vest ind i Skanderborg Kommune og mod øst ind i Odder Kommune. Mod syd er landskabet afgrænset mod landskabet omkring Hovedgård. Området er defineret som et landskab præget af langstrakte kløfter, der i sammenhæng med udskiftningsstrukturerne omkring Grumstrup og Vedslet er styrende for områdets afgrænsning.

Mod vest følger grænsen jernbanen, der markerer en overgang til et mere bakket terræn. Mod syd følger områdegrænsen dels skovkanten til Hovedskov og Nørreskov, og dels overgangen til issøbakkerne Bjergene, der i sammenhæng udgør et mere bakket og skovpræget landskab. Den sydøstlige del af området er afgrænset med ejerlavsgrænsen til delområdet Ballebo.