Indsats ved etageejendomme for bedre sortering

Undersøgelser af husholdningsaffaldet fra boligforeningerne viser, at affaldet ved etageejendomme ikke sorteres i samme grad som ved parcelhusene. Ved nogle etageejendomme er mængden af restaffald næsten uændret efter, at  jendommene er kommet på den nye ordning. Der er derfor potentiale for at sortere mere fra restaffaldet til mad-, emballage og papiraffald. 

Vi vil lave indsatser for at hjælpe beboerne til at sortere deres restaffald bedre og for at få dem til at bruge de udleverede madaffaldsposer. Endvidere vil vi formidle, at emballage- og papiraffald ikke må lægges i affaldsposer. Vi vil afholde  årlige møder med servicemedarbejderne, da de er de bedste ambassadører for affaldssorteringen.