Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet har en meget åben karakter og er generelt præget af vide udsigter på tværs af den store landbrugsflade. Den centrale og østlige del af området er i nogen grad præget af tekniske anlæg.

Skala og kompleksitet

Landskabet er kendetegnet ved en middel skala og let sammensat karakter.

Landskabets middel skala er især defineret af markstrukturen og bebyggelsesstrukturen. Markerne har ofte en middel til stor skala, men det flade terræn og fraværet af bevoksning betyder, at markfladerne visuelt flyder sammen til store, åbne flader, der mange steder giver landskabet et storskalaudtryk. Bebyggelsen har dog de fleste steder en lille til middel skala, hvilket er udtrykt i landsbyernes størrelse og bebyggelse samt de spredt beliggende gårde.

Den let sammensatte karakter er defineret af de spredt beliggende gårde, det overvejende jævne men dog let varierede terræn samt de små "klatter" af bevoksning, der optræder spredt i landskabet i tilknytning til gårde og landsbyer. Det giver samlet set landskabet et let sammensat udtryk.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Landskabet har generelt en meget åben karakter og er kendetegnet ved vide udsigter på tværs af landskabet. Det skyldes især den meget sparsomme bevoksning samt det meget jævne terræn.

Samtidig er det karakteristisk, at skove og et mere højtliggende terræn i de omgivende landskaber skaber en rumlig afgrænsning af landskabet og danner baggrund i udsigterne. Eksempelvis rejser terrænet sig markant mod syd ved Tvingstrup og Ås, ligesom Hovedskov afgrænser landskabet mod nord.

En mere diffus rumlig overgang opleves mod sydvest, hvor landskabet er præget af småskove og et storbakket terræn. Det betyder, at der er vide udsigter fra dette landskabsområde til landskabet mod sydvest, hvor slagteriet syd for Gedved nogle steder nogle steder er synligt.

Landskabsområdet fortsætter på tværs af kommunegrænsen mod øst. Derfor er der også vide udsigter på tværs af kommunegrænsen.

Visuel påvirkning

Den centrale og østlige del af landskabsområdet er præget af tre store højspændingstracéer, der krydser området. På grund af landskabets generelt åbne og kun let sammensatte karakter, vurderes den visuelle påvirkning lille de steder, hvor der kun optræder ét tracé i landskabsbilledet. Det skyldes, at tracéet disse steder optræder som en enkel struktur gennem landskabet.

De steder, hvor der optræder flere anlæg (højspændingstracéer og vindmøller) i samme landskabsbillede, vurderes den visuelle påvirkning større, da anlæggene disse steder tilfører landskabet en teknisk kompleksitet.

Omkring den sydlige del af Hovedgård er landskabet i nogen grad præget af et erhvervsområde. Fra flere steder i landskabet er området dog delvist skærmet af bevoksning i det omgivende landskab.

Den østlige del af landskabsområdet er i høj grad fri for visuel påvirkning.