Madaffald

Beholderne til madaffald tømmes hver 2. uge.

Grundejeren opkræves et årligt tømningsgebyr for indsamling af madaffald. Gebyrets størrelse afhænger af beholderstørrelsen og antallet af beholdere. 

Horsens Kommune har en aftale om behandling af indsamlet madaffald fra husholdningerne med Daka Refood, der sørger for det genanvendes via bioforgasning. 

Aftalen med Daka Refood løber til udgangen af 2019 (med mulighed for forlængelse i et år). Herefter skal den sendes i udbud igen. 

Tabel 10 viser hvordan mængden af indsamlet madaffald er steget fra 0 ton til 5.475 ton i den periode fra 2015-2018, hvor indsamlingsordningen er indført.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af egne undersøgelser af dagrenovationen, at restaffaldet indeholder op til 20% organisk affald. Der er således her et potentiale for at øge genanvendelsen ved at udsortere mere organisk affald.

Hjemmekompostering 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

Samlet vurdering

Generelt vurderes indsamlingsordningen for madaffald at dække det nuværende og fremtidige behov frem mod 2024.