Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.6.1 Sandvad Ådal

Ådalen omkring Sandvad Bæk vurderes at have en oplevelsesværdi, der knytter sig til dalens geologiske karakter og natur.

Særligt dalens bugtede karakter og stejle dalsider giver en særlig visuel oplevelsesværdi, der fremhæves af dalens generelt lysåbne karakter.

Samtidig bidrager dalens indhold af søer, enge og overdrev til oplevelsesværdien.

V.6.2 Såby bakker og Yding Skovhøj

De landskabelige oplevelsesværdier ved Såby bakker og Yding Skovhøj knytter sig især til landskabets geologi.

Ved Såby og Kvejnbjerg fremstår de stejle og kuperede terrænskråninger særligt markante på grund af den lysåbne karakter. Derved bidrager terrænet til den geologiske fortælling om Ejer Bjerge.

Ved Yding Skovhøj er et af Danmarks højeste punkter, hvor der både er udsigtspunkt og formidling af områdets geologi og kulturhistorie. Samtidig er der i Yding Skov markeret vandreruter, og området indgår i "Bestig Bjerge i Danmark".

V.6.3 Sudkær husmandskoloni

Den landskabelige oplevelsesværdi ved Sudkær knytter sig især til områdets kulturhistorie, der tydeligt er afspejlet i de små husmandsbrug og deres placering. Men også landskabets rumlige og visuelle karakter vurderes at have stor betydning for oplevelsesværdien, hvor bl.a. de små, lukkede landskabsrum har betydning.

Oplevelsesrigt element

Gravhøje

Flere steder i området optræder gravhøje i landskabsbilledet. Mest markant er det nordøst og sydvest for Yding, hvor klynger af fredede gravhøje ligger på markerne. Nord for Urup har der også været mange gravhøje, men en stor del er i dag overpløjet. Kun få er fredet og bevaret som synlige spor i landskabet.

Yding Skovhøje ligger skjult af Yding Skov, men er betydelige kulturspor i landskabet. De består af tre gravhøje på række. Den midterste, Rodebuske, er med 9 meter den højeste. Toppen af gravhøjen ligger 173 m.o.h. og er dermed den højest placerede gravhøj i Danmark.

Kirker

Yding, Østbirk og Lundum Kirker er de eneste kirker, der ligger inden for dette landskabsområde. Mest synlig er Yding og Lundum kirker, der ligger i randen af landsbyerne. Særligt fra det højtliggende terræn syd for Yding markerer Yding Kirke sig som et orienteringspunkt, mens Lundum Kirke især opleves i de vide udsigter fra det højtliggende terræn ved Elling. Herfra indgår både Lundum Kirke og Tamdrup Kirke i samme udsigt.

Østbirk Kirke ligger lavt i landskabet og er i høj grad omgivet af bebyggelse. Kirketårnet markerer sig enkelte steder i udsigterne på tværs af landskabet.

I det markant stigende terræn mod nord ligger Ovsted Kirke i Skanderborg Kommune. Kirken ligger frit i landskabet og optræder som et markant kulturhistorisk orienteringspunkt i landskabet. Kirken er synlig fra store dele af dette landskabsområde.

Bryrupbanen

Horsens-Bryrupbanen, der var i drift i perioden 1899-1968, havde sit forløb gennem den sydlige del af dette landskabsområde med station i Østbirk. Banestrækningen er i dag bevaret i landskabet som en stiforbindelse, som på den måde fortsat formidler jernbanens historie som et spor i landskabet.

Udsigt

V.6.4 Den nordlige og østlige del af området

Hele landskabet er kendetegnet ved meget vidtrækkende udsigter - udsigter over dette landskabsområde og udsigter, der rækker på tværs af kommunens landskab. Eksempelvis er der fra Yding Skovhøj udsigt på tværs af den nordlige del af området og Gudenådalen til højlandet omkring Brædstrup, og fra landskabet syd for Elling er der udsigt på tværs af den sydlige del af området og Hansted Ådal.

Udsigterne vurderes at have en særlig oplevelsesværdi betinget af landskabets karaktertræk og fravær af teknisk eller anden visuel påvirkning.