Rumlige og visuelle landskabstræk

Lange skovbryn afgrænser landskabets overordnede rum og danner baggrund i udsigterne på tværs af landskabet. I den nordlige del af området er landskabet præget af udsigter mod Horsens Fjord og landskabet på modstående kyst.

Skala og kompleksitet

Landskabet har en meget enkel karakter, der overordnet set er tegnet af lange skovbryn, der indrammer store dyrkningsflader, samt en bebyggelse tegnet af spredt beliggende gårde, husmandsudstykninger og landsbyer.

I hele området fremstår landskabet med en middel til stor skala. Det er især udtrykt i de store landskabsrum, der er defineret af skovene og kun i begrænset omfang er inddelt yderligere af hegn. Også de store gårde, der ligger fordelt i området bidrager til en stor skala. Særligt udtalt er Boller Hovedgård, Christiansminde og Sejet Planteforædling, der ligger som store enheder i den nordlige del af landskabsområdet. I den sydlige del af området har gårdene en overvejende middel skala.

Rumlig afgrænsning og udsigter

Skovene skaber de fleste steder en lukket ramme om landskabet, men på grund af landskabets store skala opleves landskabet med en mere åben karakter, hvor der er vidtrækkende udsigter på tværs af landskabet. Næsten alle steder danner skovene baggrund i udsigterne.

Mod syd rejser Bjerrelide sig som en markant bakkekam, der afgrænser landskabet. Oppe fra bakken, eksempelvis fra Hønsehøj, er der vid udsigt over landskabet, Horsens Fjord samt landskabet omkring fjorden.

I den nordlige halvdel af området er landskabet visuelt orienteret mod Horsens Fjord. Særligt udtalt er det fra Bollervej og landskabet nord herfor, men også fra vejene syd for Bollervej er der udsigt til fjorden.

Visuel påvirkning

Landskabet fremstår uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri.

I den sydlige del af området krydser et højspændingstracé i middel skala, men det vurderes kun at medføre en mindre påvirkning af landskabet, og bebyggelsen er generelt velintegreret i landskabet. 

Den største visuelle påvirkning opleves fra kysten, hvor Horsens by og havneområdet præger udsigterne på tværs af fjorden. Udsigterne på langs af fjorden mod øst opleves helt uden teknisk påvirkning.