Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Middel tilstand

T.7.1 Gedved bakkelandskab

I hele landskabsområdet uden for delområderne vurderes landskabskarakterens intakthed middel. Alle steder kan landskabskarakterens oprindelse erkendes, og strukturerne fra landsbyernes udskiftning har aldrig været tydeligt afspejlet i landskabets mønster af hegn og diger. I dag er strukturerne yderligere præget af, at hegn og diger med tiden er blevet fjernet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes overvejende middel.

Landskabet er generelt præget af tekniske anlæg eller erhvervsbyggeri. Særligt betydende er biogasanlæg, motorvej og erhvervsbyggeri i den vestlige del af området, mens den østlige del af området er præget af højspændingsanlæg og byudvikling. Påvirkningen varierer fra lokalt at have betydelig indvirkning på landskabets karakter til at være ubetydelig.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.7.2 Lille Hansted Ådal

De bærende karaktertræk vurderes overvejende intakte. Det gælder Hansted Skov som landskabselement samt dallandskabets overvejende naturprægede karakter. Intaktheden er i nogen grad svækket af dalens reducerede funktion som græsningslandskab, idet dalen i dag har en mere bevokset karakter.

Landskabskarakterens vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes overvejende god men i nogen grad svækket af tilgroning, der fortrænger dalens lysåbne natur og karakter.

Landskabet er uden teknisk eller anden visuel påvirkning i den nordlige del af området, hvor bevoksningen afskærmer landskabet mod de omgivende landskaber. I den sydlige del af området har landskabet en mere åben karakter, og her er dallandskabet præget af nye boligområder i Egebjerg. Dalen krydses også her af et højspændingstracé, der tilfører dalen en teknisk prægning.

T.7.3 Serridslevgård hovedgårdslandskab

Inden for det afgrænsede delområde er landskabets hovedgårdskarakter i høj grad intakt. Landskabets strukturer er næsten uændret, når der sammenlignes med kort fra 1800-tallet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer er god.

Landskabet opleves uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra byggeri og anlæg i det omgivende landskab mod vest og sydvest.

Middel tilstand

T.7.4 Gedved-Egebjerg bylandskab

Byudviklingen omkring Gedved og Egebjerg har skabt nye strukturer i landskabet, der fortsat er i udvikling. Landskabskarakterens oprindelse er derfor tydelig i hele delområdet, men der er herudover ikke taget stilling til landskabskarakterens intakthed.

De karaktergivende elementer og strukturer vurderes generelt i middel til god tilstand.

Landskabet er generelt præget af stort byggeri, infrastrukturanlæg, andre tekniske anlæg samt byrande. Det vurderes at medføre en generelt stor visuel påvirkning af landskabet.