OMRÅDE 14 - HOVEDGÅRD LANDBRUGSFLADE

Særlige kendetegn

Hovedgård landbrugsflade er kendetegnet ved et meget jævnt terræn, der er dækket af dyrkede marker, små landsbyer og spredt beliggende gårde.

På tværs af den centrale del af området forløber jernbanen, som ved den nordlige og sydlige områdegrænse omsluttes af stationsbyerne Hovedgård og Tvingstrup.

Landskabet er sparsomt bevokset og fremstår med en meget åben karakter. Oplevelsen af landskabet er derfor præget af vide udsigter på tværs af området, som begrænses af terræn og skov i de omgivende landskaber.

Områdets kirker, især Ørridslev Kirke, optræder som orienteringspunkter i landskabet.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den nordøstlige del af kommunen og strækker sig på tværs af kommunegrænsen mod øst ind i Odder Kommune og mod nordvest ind i Skanderborg Kommune. Mod nord er landskabet afgrænset af det storbakkede og skovprægede landskab nord og nordvest for Hovedgård. Mod syd og vest er landskabet afgrænset mod landskaber med et mere højtliggende og bakket terræn.

Områdegrænsen er alle steder terrænbestemt og følger de tydelige terrænmæssige overgange i landskabet fra et næsten fladt terræn til mere storbakkede terrænformer. Mod syd er det overgangen til den markante randmoræne, som tydeligt rejser sig i landskabet. Mod sydvest er det overgangen til det storbakkede landskab omkring Gedved. Mod nord er det overgangen til det storbakkede terræn ved Thestrup og issøbakkerne ved Hovedgård. Alle steder følger grænsen så vidt muligt synlige grænser i landskabet som veje, hegn, markskel og skovbryn. 

Den sydøstligste del af området ligger inden for det afgrænsede kystforland, hvor landskabet er orienteret mod Horsens Fjord. Kystforlandsgrænsen er på kortet markeret med blå, stiplet linje.