Affaldsmængder, indsamling og behandling

Affaldsindsamlingen er opdelt i hente og bringeordninger. Ved henteordninger indsamles affaldet ude ved borgeren eller virksomheden, mens bringeordninger betegner indsamlingsordninger, hvor brugeren selv skal transportere affaldet til
centrale opsamlingssteder i form af genbrugspladser. 

Enkelte ordninger fungerer som en anvisningsordning, hvor kommunen anviser affaldet til en bestemt behandling, men ikke foretager indsamling af affaldet. Affaldsordningerne reguleres gennem kommunale regulativer for henholdsvis private husholdninger og virksomheder.

Affaldsmængder

Dette afsnit indeholder en overordnet status for affaldsmængderne fra husholdninger og erhverv i Horsens Kommune. 

Affaldsmængderne fra de kommunale institutioner og virksomheder er indeholdt i affaldsmængder fra husholdningerne
for det affald, som indsamles af Horsens Kommune. Ligeledes er dagrenovationslignede affald samt affald fra erhverv indsamlet på genbrugspladserne indeholdt i mængderne fra husholdninger.
Tabel 5 viser den samlede affaldsmængde produceret i Horsens Kommune. I mængderne for husholdningsaffald indgår også dagrenovationslignede affald.

Den store stigning i mængden i erhvervsaffaldet stammer hovedsageligt fra en stigning af byggeaffald fra bygge- og anlægsvirksomheder.