OMRÅDE 1 - BRÆDSTRUP HØJLAND

Særlige kendetegn

Landskabet er kendetegnet ved et højtliggende og bakket terræn, hvorfra der især i den østlige og nordvestlige del af området er vide udsigter over de omgivende landskaber.

Inden for landskabsområdet fremstår landskabet med dyrkede marker og spredt beliggende gårde, der alle steder præger landskabets karakter. Markerne er delvist afgrænsede af levende hegn og brydes desuden af små og middelstore bevoksninger. Langs områdets afgrænsning mod de større ådale ligger små og store landsbyer, hvoraf mange er kirkebyer. Den største by i området er Brædstrup.

Landskabet rummer flere kulturhistoriske spor i form af spredt beliggende gravhøje, kirker, der markerer landsbyernes placering i landskabet, samt Bryrupbanen, der i første halvdel af 1900-tallet forløb gennem den centrale del af området og i dag er omdannet til en rekreativ sti.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den vestligste del af kommunen og strækker sig på tværs af kommunegrænsen mod nord ind i Silkeborg Kommune og mod vest ind i Ikast-Brande Kommune. Mod syd og øst er landskabet afgrænset mod Gudenådalen. Bryrupdalen og Mattrupdalen skærer sig parallelt ned i terrænet på tværs af området og bryder derved landskabet op, så det inden for kommunegrænsen består af to let adskilte områder.

Områdegrænsen er alle steder terrænbestemt, men følger i vid udstrækning synlige strukturer i landskabet. Mod den skovprægede Gudenådal mod øst og nordøst følger grænsen de fleste steder afgrænsningen af de store skove på dalsiden. Mod syd er grænsen mod den landbrugsprægede Gudenådal mere diffus. Dyrkede marker strækker sig på tværs af områdegrænsen ned over en let skrånende dalside og bevirker, at der ikke er en tydelig overgang mellem de to landskabsområder. Grænsen ligger, hvor overgangen vurderes at være mest tydeligt afspejlet i terrænet.