Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.1.1 Den østlige del af området

I den østlige del af området vurderes de karaktergivende strukturer flere steder at fremstå med en høj grad af intakthed. Det er især afspejlet i landsbyernes placering langs med Gudenådalen samt strukturerne af veje, hegn og diger, der har en høj reference til udskiftningstidens strukturer.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes middel til god. Det er især vurderet med afsæt i tilstanden af bebyggelse, hegn og diger.

Landskabet fremstår uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri.

T.1.2 Den nordvestlige del af området

I den nordvestlige del af området vurderes landskabets bærende karaktertræk også at fremstå med en høj grad af intakthed i forhold til landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse. I denne del af landskabsområdet knytter strukturerne sig især til gårde, der ligger spredt i landskabet som resultat af blokudskiftede landsbyer. Derfor er strukturerne her ikke lige så enkle og veldefinerede, som det ses i den østligste del af landskabsområdet.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer vurderes overvejende god. Det er afspejlet i bebyggelse og bevoksning.

Landskabet er uden eller med kun lidt visuel påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelse.

Middel tilstand

T.1.3 Den centrale og sydlige del af området

Det generelle indtryk af landskabet er, at selv om landskabskarakterens oprindelse som et landbrugslandskab med afsæt i landsbyernes udskiftning alle steder er tydelig, så er strukturerne ikke særligt intakte. Det skyldes et meget fragmenteret mønster af hegn og diger og en spredt bebyggelse, der synes at ligge uden en bestemt struktur.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer varierer, men det overvejende indtryk af landskabet er en middel vedligeholdelsesmæssig tilstand.

Landskabet indeholder kun få tekniske anlæg samt erhvervsbyggeri i den nordlige del af Brædstrup. Lokalt optræder derfor en visuel påvirkning af landskabet, men den vurderes generelt lille.