Planlægningsmæssig begrundelse

Gedved er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. En del af udlægget ligger i kanten af OSD´et. Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende offentlige servicefaciliteter som skole, børnehave, kulturhus mm. Alternativet kunne være at fastholde det eksisterende boligudlæg i Gedved GE.1.B.12, men dette vil fastholde problematikken med, at det indtil nu ikke har været muligt, at finde en alternativ kildeplads til Gedved Vandværk. Men det eksisterende boligudlæg GE.1.B.12. foreslås taget ud, for at sikre kildepladsen. Samtidig udlægges det gamle område GE.1.B.12. til rekreativt grønt område i kommuneplanrammerne og udpeges til skovrejsning i retningslinje for skovrejsning. Derfor er der ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov, der er for nye boliger i Gedved – Se kommuneplantillæg 7 til kommuneplan 2013 for behov. Det nye boligudlæg er vist på Figur 13. Se også 7.3.2 for risikovurdering af boligudlægget. Alternativet ville være et areal, som ligger lidt sydligere i Gedved, men her vil OSD-udfordringen være den samme, som på det forslåede areal. Det valgte areal ligger dog planlægningsmæssigt bedre i forhold til at imødekomme flest mulige borgere i Gedved. Det alternative areal grænser op til et eksisterende boligområde, mens det udlæg der er peget på grænser op til offentlige servicefunktioner. Hvorfor færrest mulige naboer vil blive generet af det udlæg, der er peget på i tillæg 7 til kommuneplan 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Det nye byvækstareal (med rødt) i Gedved forhold til de gældende kommuneplanrammer.