OMRÅDE 15 - HOVEDGÅRD SKOVBAKKER

Særlige kendetegn

Landskabet er kendetegnet ved et storbakket og stedvist kuperet terræn, der tydeligt adskiller sig fra de omgivende landskaber med et mere jævnt terræn.

Landskabet har en enkel karakter, hvor dyrkede marker og små skove danner en mosaik i landskabet. Bebyggelsen er sparsom og besår af små og store gårde, der ligger fordelt i landskabet.

Beliggenhed og afgrænsning

Landskabsområdet ligger i den nordøstlige del af kommunen og strækker sig mod vest på tværs af kommunegrænsen til Skanderborg Kommune. Mod nord er området afgrænset af et landskab præget af udskiftningsstrukturer og et terræn, der skråner mod nord og er præget af smalle dale. Mod syd er området afgrænset mod et åbent landbrugslandskab på et jævnt terræn.

Områdegrænsen er bestemt af terræn og skove. Mod vest/sydvst er grænsen trukket i overgangen fra det jævne til storbakkede terræn, hvor bakkerne tydeligt rejser sig fra fladen. Mod sydøst og nordøst følger områdegrænsen afgrænsningen af Hovedskov. Mod øst følger grænsen dels den terrænmæssige afgrænsning af issøbakkerne Bjergene og dels afgrænsning af Ballebo ejerlav. Mod nord følger grænsen dels ejerlavsgrænsen til Grumstrup ejerlav og dels jernbanen.