Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Landskabskarakteren er robust over for ændringer, når det sker med hensyn til landskabets ofte udsigtsprægede karakter.

Det er væsentligt, at landskabets geologiske fortælling med afsæt i højdedraget (randmorænen) samt landskabet nord og syd for den fortsat er synligt afspejlet i landskabets terræn.

Det er væsentligt, at landskabet omkring Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke fortsat fremstår med hovedgårdskarakter, og at der værnes om kirkens betydelige funktion som kulturhistorisk orienteringspunkt i landskabet.


Skovrejsning

Skovrejsning bør ske ud fra en bevidsthed om, at det introducerer et nyt landskabselement i landskabskarakteren, da skov i dag ikke er udbredt.

Der bør ikke rejses skov på højdedraget (randmorænen), i eller omkring smeltevandsdalene i den nordlige del af området eller omkring gamle og aktive råstofgrave foran højdedraget af hensyn til landskabets formidling af istidens prægning af terrænet.

Der bør ikke rejses skov, der begrænser udsigterne fra højdedraget ud over de omgivende landskaber.

Der bør ikke rejses skov, der begrænser væsentlige indkig til Tamdrup Kirke fra de omgivende landskaber.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Der kan etableres landbrugsbyggeri eller andet byggeri i op til stor skala, når det sker med hensyn til landskabets udsigtsprægede karakter.

Nyt byggeri bør så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byggeri og den samlede bygningsmasse bør have et harmonisk udtryk i landskabet, der ikke virker markant eller dominerende.

Landskabets afskærmende effekt bør så vidt muligt udnyttes ved at placere byggeri lavt i terræn.

Landskabets bevoksningsstruktur af meget fragmenterede og ustrukturerede hegn kan udnyttes som supplerende afskærmning i tilknytning til nyt byggeri.

Byggeriet bør opføres i farver inden for jordfarveskalaen, så det ikke markerer sig i vidtrækkende udsigter fra omgivelserne.

Der bør være opmærksomhed på, at nyt byggeri i dette landskabsområde ikke må medføre en visuel påvirkning af de omgivende landskaber, der har en landskabelig oplevelsesværdi. Det gælder dalen ved Nim Mark, Gudenådalen, Hansted Ådal og Bygholm Ådal.


Byvækst og byrand

Byvækst bør begrænses til Nim. Her bør byvæksten ske mod nord og øst mellem byen og den skovklædte dalside i Hansted Ådal.

Byranden bør have en visuelt afdæmpet karakter, der markerer sig mindst muligt i udsigterne på tværs af landskabet.

Højt eller på anden måde markant byggeri bør begrænses og byranden bør være præget af byggeri i jordfarveskala.

Hvis der ønskes en grøn byrand, kan landskabets bevoksningsstruktur af fragmenterede hegn videreføres i eller i nærheden af byranden.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg af både høj og lav karakter.

Det bør være særlig opmærksomhed på, at nye anlæg i dette landskab vil være synlige i udsigterne fra det omgivende, ofte mere højtliggende terræn.

Der bør være særlig opmærksomhed på, at Tamdrup Kirkes betydning som et markant, kulturhistorisk element i landskabet kan blive væsentligt påvirket af nye anlæg, der vil optræde i samme landskabsbillede som kirken.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.