Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.5.1 Føvling bakker

Bakkerne syd for Føvling er vurderet at have en landskabelig oplevelsesværdi, og landskabskarakteren har derfor fået målet beskyt.

Målsætningen knytter sig til oplevelsesværdien og betyder, at der i og omkring bakkerne ikke bør ske ændringer, der forringer eller begrænser oplevelsen af bakkerne, herunder slører landskabets terrænformer eller begrænser områdets lysåbne natur.

M.5.2 Den landbrugsprægede dalbund

De landbrugsbetingede strukturer på dalbunden, hvor en parallel struktur af hegn inddeler den flade dalbund i aflange markstriber, er vurderet særligt karakteristiske og har derfor fået målet beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der bevarer eller styrker de bærende landskabstræk. Her gælder særligt opretholdelse af landskabets enkle karakter og strukturen af smalle markstriber, der indrammes af en parallel struktur af hegn.

Målsætning: Beskyt og forbedr landskabskarakteren

M.5.3 Lavbundsområdet omkring Gudenåen

Lavbundsområdet omkring Gudenåen er en del af det landskab, der er vurderet særligt karakteristisk. Det er især med afsæt i, at Gudenåen bør være et betydeligt karaktergivende element. Landskabskarakteren er dog vurderet i dårlig tilstand på grund af tilgroning, der skjuler åen i landskabet. Landskabet omkring Gudenåen har derfor fået målsætningen beskyt og forbedr landskabskarakteren.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i lavbundsområdet omkring Gudenåen, der fremhæver åen i landskabet som et væsentligt karaktergivende landskabselement og styrker lysåben natur omkring åen. Det vil på samme tid styrke landskabskarakteren og øge landskabets oplevelsesværdi.

Målsætning: Beskyt udsigten

M.5.4 Udsigter i hele dalen

Hele dalen er præget af udsigter, der har fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer/projekter i dalen skal tages særlige hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet. Udsigternes kvalitet og karakter bør ikke svækkes eller begrænses.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.5.5 Dalsiderne

På dalsiderne er landskabet vurderet karakteristisk og har derfor fået målet vedligehold landskabskarakteren.

Målsætningen betyder, at ændringer/projekter i området skal tilpasses landskabet, så de bærende karaktertræk ikke ændres.