OMRÅDE 11 - HORSENS BYLANDSKAB

Særlige kendetegn

Landskabet omkring Horsens er kendetegnet ved et småbakket terræn samt små ådale, der bryder terrænet. Horsens ligger i et terræn, der lokalt adskiller sig med store bakketoppe og udbredte lavbundsflader. Dermed er terrænet meget varieret inden for landskabsområdet.

De kulturbetingede karaktertræk tegner et landskab, som i høj grad er præget af byudvikling med afsæt i Horsens. Det omgivende landskab er et landbrugslandskab med marker, fragmenterede levende hegn og anden spredt bevoksning.

Horsens er mod øst afgrænset mod Horsens Fjord. Byen har dermed en karaktermæssig betydning for fjordlandskabet, ligesom fjorden har en karaktermæssig betydning for det kystnære bylandskab. Herfra er der vidtrækkende udsigter på langs af fjorden samt udsigt til de kystnære landskaber omkring fjorden.

Beliggenhed og afgrænsning

Det byprægede landskab, Horsens bylandskab, ligger i den sydlige del af kommunen og strækker sig mod syd på tværs af kommunegrænsen ind i Hedensted Kommune. Området ligger som et centralt landskab, der er afgrænset mod en række andre landskabsområder. Bygholm Ådal skærer sig på tværs af den nordvestlige del af området og bryder derved landskabet delvist op.

Områdegrænsen følger i vid udstrækning synlige strukturer i landskabet. Landskabets prægning af by og store tekniske anlæg har i kombination med terrænet bestemt grænsedragningen mod de omgivende landskaber. Mod nord er grænsen mod Hansted Ådal bestemt af terrænets orientering mod dalen. Den vestlige grænse er bestemt af overgangen til et landskab med et mere jævnt og let stigende terræn og kun få tekniske anlæg. Mod øst er grænsen nord for fjorden bestemt af byranden og overgangen til Stensballe Skov. Syd for fjorden er grænsen bestemt af overgangen til et landskab med et mere jævnt terræn, der er orienteret mod kysten samt markante skovbryn, der afgrænser store marker.