Kulturbetingede landskabstræk

Dallandskabet er de fleste steder indrammet af skove på dalsiderne og desuden præget af enge og overdrev. Få steder er dalsiderne præget af dyrkede marker, hvor også små gårde og husmandssteder i højere grad optræder i dalen.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabet er kendetegnet ved et reguleret vandløb og græsningsarealer på dalsiderne og i dalbunden. Kulturhistorisk set afspejler det dalens betydning som græsningslandskab i relation til de landsbyer og gårde, der ligger oven for dalsiderne. Dermed udspringer strukturen i de karaktergivende landskabstræk i dag af landboreformen i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, hvor dyrkningsjord og græsningsarealer blev delt ud på ejendomsniveau.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen varierer ned gennem dalen, men dalen har et overvejende naturpræget, ekstensivt udtryk.

De fleste steder er åen i dalbunden rettet ud og dalbunden delvist afvandet og præget af græsmarker og eng. Enkelte steder er dalbunden præget af mose.

Dalsiderne er nordvest for Ring Sø overvejende dækket af skov. Kun stedvist er bevoksningen brudt af dyrkede marker eller overdrev. I modsætning hertil er dalen omkring og sydøst for Ring Sø i høj grad præget af dyrkede marker, der strækker sig ned over dalsiderne. 

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen tegnes især af små skove på dalsiderne, der de fleste steder skaber en ramme om dalen. Lokalt er skovene brudt af lysåbne arealer på dalsiderne.

Omkring og sydøst for Ring Sø er dalen præget af læhegn ned over dalsiden, der delvist afgrænser markerne. Samtidig understreger denne struktur af levende hegn dalens terræn.

Bebyggelsesstruktur

Omkring og nordvest for Ring Sø er dalen næsten fri for bebyggelse. Her er det karakteristisk, at bebyggelsen ligger samlet i de landsbyer, der ligger nær dalen i det omgivende landskab. Bebyggelsen i selve dalen er derfor begrænset til enkelte udflyttede gårde, der ligger på dalens sider, mens Brædstrup og Grædstrup er afgrænset mod dalen.

Sydøst for Ring Sø ligger små gårde og husmandssteder mere jævnt fordelt på dalens sider.

Tekniske anlæg

Dallandskabet er de fleste steder fri for tekniske anlæg. Vest for Ring Sø krydser to højspændingstracéer dalen med et samlingspunkt lige nord for dalen.