Ressourcen

Området udgør et typisk morænelandskab, lettere kuperet og afgrænset af Bygholm Å mod nord og Gesager Å mod vest. I forbindelse med Vejle Amts kortlægning af grundvandsmagasinerne og deres sårbarhed, blev der i 2003 opstillet en grundvandsmodel, benævnt Rugballegård Grundvandsmodel. Grundvandsmodellen dækker et væsentligt større område end selve Rugballegård indsatsområdet og Rugballegård OSD’et. Mod syd og vest er modellen afgrænset af et overordnet grundvandsskel, mens den mod nord er afgrænset af Store Hansted Å og mod øst af Horsens Fjord og Klokkedal Å, jf. Figur 8.

Grundvandsmagasinerne i området er primært knyttet til en øst- vestgående begravet dal, som løber parallelt med Bygholm Sø. Den begravede dal er på det dybeste sted omtrent 280 meter dyb. I den dybere del af dalen træffes store mægtigheder af smeltevandsler med enkelte indslag af smeltevandssand i ca. 240 meters dybde. Der indvindes pt. ikke grundvand fra det nederste grundvandsmagasin, men grundvandskvaliteten vurderes at være egnet til drikkevandsformål. Ovenpå smeltevandsleret træffes relativt mægtige aflejringer af smeltevandssand, helt op til 60 meter tykke lag. Disse sandaflejringer udgør de primære grundvandsmagasiner i området, hvor Rugballegårdværket, Torsted og Hatting vandværker indvinder vand fra. Grundvandsmagasinet er relativt komplekst opbygget og indeholder blandt andet en række hydrauliske barrierer, dokumenteret ved prøvepumpninger i området. Mere terrænnært findes også et kvartært grundvandsmagasin, som Hatting Vandværk tidligere har indvundet fra. Det terrænnære magasin.

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen for Rugballegård området, er ressourceopgørelsen opgjort for det generelle indsatsområde jf. Figur 8. Opgørelsen har taget udgangspunkt i den gennemsnitlige grundvandsdannelse på 158 mm/år fra grundvandsmodellen for området, og det giver en grundvandsdannelse på ca. 6 mio. m³/år. Med en samlet grundvandsindvinding på ca. 2 mio. m³/år i indsatsområdet giver det en grundvandsudnyttelses på knap 32 %. I indsatsplanen konkluderer amtet, at hverken det nuværende eller fremtidige vandforbrug (ikke prognosen som omtales i kapitel 3.2), vil give problemer med overudnyttelse af grundvandsressourcerne.

 

 

Figur 8: Kort over de geografiske områder, som grundvandsressourcen er opgjort for.

Område Areal (km²) Grundvandsdannelse (mm/år) Grundvandsressource (mio. m³) Tilladt indvinding (m³/år)

Faktisk indvinding i 2012        (m³/år)

Udnyttelsetilladt indvinding (%) Udnyttelsefaktisk indvinding (%)
Indsatsområde Rugballegård 38,5 158* ca. 6,1 2.358.000 1.944.578 39 32
OSD Rugballegård 18,8 158* ca. 3,0 2.269.500 1.919.860 76 64

Tabel 6: Grundvandsdannelse og udnyttelsesprocent for tilladt og aktuel indvinding. * Tallet er hentet fra grundvandsmodelrapporten.

Det afgrænsede OSD-område udgør dog kun 18,8 km² i modsætning til indsatsområdet på 38,5 km2 og med den samme gennemsnitlige grundvandsdannelse på 158 mm/år som staten anvender i sin ressourceopgørelse, giver det en grundvandsdannelse på ca. 3 mio. m³/år. Med den samlede grundvandsindvinding på 1,9 mio. m³ i 2012, resulterer det i en udnyttelsesgrad på ca. 64 %. Hvis tilladelserne udnyttes til fulde, medfører det en udnyttelsesgrad på hele 76 %! Med det forbehold, at der er en stor usikkerhed forbundet med både metode og tallene i opgørelsen, overskrides den statslige vandplanretningslinje om, at der maksimalt må indvindes 35 % af grundvandsdannelsen.

Hvis Vejle Amts opgørelse af områdets grundvandsressource er i overensstemmelse med de faktiske forhold er grundvandsressourcen presset af overudnyttelse. Det betyder umiddelbart, at der ikke kan tillades yderligere indvinding af grundvand i området, medmindre en ny vurdering af den tilgængelige grundvandsressource og/eller OSD afgrænsning resulterer i en revideret og større grundvandsdannelse[1].

[1] Kommunen afventer et høringssvar fra Naturstyrelsen, mht. at få afklaret om grundvandsressourcen i Rugballegård OSD’et er fejlagtigt opgjort i forbindelse med Vejle Amts grundvandskortlægning i 2000-2003.