Anbefalinger til landskabet

Anbefalingerne er formuleret med afsæt i landskabets karaktertræk samt vurderingen af landskabet. En begrundelse for anbefalingerne kan findes i sårbarhedsvurderingen.


Bærende landskabstræk

Landskabskarakteren opretholdes ved en fortsat landbrugsmæssig udnyttelse af landskabet, hvor marker i middel til stor skala afgrænses af en spredt bevoksning og gårde. Det giver i samspil med det storbakkede terræn landskabet en transparent karakter, hvor udsigter på tværs af landskabet i nogen grad begrænses af terræn og bevoksning, mens der andre steder er vide udsigter.

Delområdet Lille Hansted Ådal bør fremstå som et naturpræget dallandskab, hvor skov dominerer den nordlige del af området, og lysåben natur dominerer den sydlige del af området. Der bør værnes om landskabets oplevelsesværdier, der både knytter sig til områdets geologi, kulturhistorie og natur.

I delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab er det væsentligt for landskabets karakter, at der fortsat er en tydelig adskillelse mellem de to byer Gedved og Egebjerg, og at erhvervsområdet er tydeligt defineret inden for området.

Inden for delområdet Serridslevgård hovedgårdslandskab er det afgørende for landskabets karakter, at der værnes om landskabets hovedgårdsstrukturer, store skala og enkle karakter.


Skovrejsning

Det vurderes muligt at indpasse små områder med ny skov i området, så det understøtter landskabets eksisterende bevoksningsstruktur.

Dog vurderes store skovområder eller udbredt skovrejsning at kunne ændre landskabets rumlige og visuelle karakter.

Inden for delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab kan der indpasses skov som en del af bylandskabets karakter, ligesom skov kan bruges i byrandene til at mindske byens visuelle prægning af de omgivende landskaber.

De øvrige delområder bør friholdes for skov af hensyn til at opretholde landskabskarakteren.

Undtagelsen er den sydlige del af Lille Hansted Ådal, hvor det vurderes at styrke landskabskarakteren i dalen, at der laves en beplantningsmæssig bearbejdning af overgangen mellem dalen og byen.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Det vurderes muligt at indpasse landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzonen, når det sker med respekt for landskabets karakter.

Landbrugsbyggeri bør opføres i tilknytning til eksisterende bygninger, og den samlede bygningsmasse bør fremstå ensartet og harmonisk i landskabet.

Landskabets storbakkede terræn og bevoksningsstruktur bør udnyttes som elementer til landskabelig indpasning af byggeriet. Det vurderes generelt muligt at indpasse byggeri i stor skala, men forudsætter en konkret vurdering.

Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzonen bør generelt opføres i materialer inden for jordfarveskalaen.

Delområdet Lille Hansted Ådal bør friholdes for landbrugsbyggeri eller andet byggeri, der ikke understøtter landskabets oplevelsesværdi. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri bør søges placeret uden for delområdets afgrænsning.

Delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab bør friholdes for landbrugsbyggeri. Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri bør søges placeret uden for delområdets afgrænsning. Landskabet vurderes ikke sårbart over for andet byggeri i landzone, når det tilpasses det omgivende landskab, herunder landskabets karakter og funktion som bylandskab.

I delområdet Serridslevgård hovedgårdslandskab bør der kun opføres byggeri, der i høj grad understøtter landskabets hovedgårdsstrukturer. Nyt byggeri bør således kun opføres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og bør i høj grad tilpasses det eksisterende byggeri i karakter, skala og struktur. Området bør friholdes for andet byggeri i landzone.


Byvækst og byrand

Byudvikling bør som udgangspunkt begrænses til delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab, hvis landskabskarakteren skal opretholdes.

Inden for bylandskabet er det væsentligt, at de to byer Gedved og Egebjerg opretholdes som selvstændige og velafgrænsede byer i landskabet både inden for delområdet og mod de omgivende landskaber.

Erhvervsområdet bør ligeledes fremstå velafgrænset i landskabet, hvor motorvejen ud fra en landskabelig betragtning bør danne den vestlige afgrænsning.

Byranden bør generelt bearbejdes med beplantning, så byen møder landskabet med en delvis grøn karakter.

Den sydøstlige del af landskabsområdet er omfattet af en udviklingsplan, der omdanner landskabet til en ny bydel og dermed ændrer landskabets karakter.

Her bør der være særlig opmærksomhed på, at dele af området ligger inden for kystnærhedszonen og det med analysen afgrænsede kystforland. Nyt byggeri i området bør ikke medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet, herunder landskabet på modstående kyster. Særligt vigtigt er det, at byggeriet har en lav karakter og opføres i materialer inden for jordfarveskalaen.


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Der bør ikke opføres nye tekniske anlæg eller infrastrukturanlæg uden for delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab.

Der bør være særlig opmærksomhed på, at højt byggeri og store anlæg i dette landskabsområde vil blive synligt fra store dele af kommunen på grund af landskabets terræn i og uden for landskabsområdet.


Kystnærhedszone

Den sydøstlige del af landskabsområdet ligger inden for kystnærhedszonen.

Der bør tages særlige hensyn til landskabets relation til kysten inden for den del af kystnærhedszonen, der med analysen er afgrænset som kystforland.

Der bør desuden være opmærksomhed på, at visse ændringer inden for den del af kystnærhedszonen, der ikke er afgrænset som kystforland, også kan medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet.