Cirkulær økonomi i byggeaffald

Vi har en stor tilflytning og vækst i indbyggertallet i vores kommune. Det genererer meget byggeri, både af etageejendomme og parcelhuse samt udvikling af byrum. Byggebranchen har travlt i disse år. 

Det medfører også, at der renoveres, bygges og rives bygninger ned, som alt sammen genererer en del byggeaffald. Byggeaffald udgør godt en tredjedel af alt affald på landsplan*, det samme tal er forventeligt i Horsens Kommune.

Meget af byggeaffaldet kan potentielt genanvendes i en cirkulær økonomi til et nyt byggeri. Alene fra nybyg regner man med, at 15 % af de leverede materialer ender som affald. Det er fra afdækning, stilladser, midlertidig opsætning eller fordi der leveres hele paller af en vare, som der kun anvendes en mindre del af. Disse materialer kan forholdsvis let anvendes igen og sælges eller leveres til andet byggeri, hvilket vil give store besparelser af ressourcer og materialer. 

Vi har i 2018 og 2019 kørt et tværkommunalt projekt med Aarhus, Silkeborg og Skive Kommuner, der sammen med byggevirksomheder og uddannelsesinstitutioner ser på, hvordan byggeaffald kan bruges igen. Resultaterne af det projekt skal afføde nye initiativer, der skal afhjælpe byggespild gennem samarbejder med f.eks. virksomheder, byggemarkeder og uddannelsesinstitutionerne.