LANDSKAB OG UDVIKLING

Vi er i rivende udvikling

Der er mange, der gerne vil bo i vores kommune, og der er mange erhverv i vores kommune, der gerne vil udvikle sig. Det skal vi naturligvis støtte op om, men vi skal gøre det på en intelligent måde.

Nye boligområder og byfunktioner, udlæg af erhvervsgrunde, nye veje, udvikling af bynære rekreative arealer, styrkede naturområder mv. er alt sammen tiltag, der lægger beslag på arealer i det åbne land, og som vil præge vores landskab.

Vi har et ansvar

Vi har som kommune ansvar for, at den overordnede arealudvikling er bæredygtig. Vi skal på samme tid understøtte udviklingen, tage vare på arealforbruget og værne om de landskabskvaliteter, der i dag kendetegner vores kommune og er vigtige for kommunens brand og identitet.

For at kunne løfte dette ansvar bedst muligt, er vi nødt til at kende vores landskabs forskelligheder, særlige kvaliteter, sårbarheder og potentialer.

Landskabet som ressource

Landskabet er en udviklingsressource. En ressource, vi kan bruge i vores bosætning, turisme, kulturliv mv. Men det er også en ressource, vi skal udnytte varsomt og intelligent!

Det betyder, at vi nogle steder skal passe særligt på landskabet og værne om landskabets karakter. Andre steder kan vi mere aktivt bruge landskabet, uden at landskabsressourcen svækkes.

Når vi betragter landskabet som en ressource, får vi alle mere aktiv del i landskabet - og vi får alle ansvar for at passe på denne ressource.