Landskabskarakterens sårbarhed

Formålet med sårbarhedsvurderingen er at vurdere, hvor påvirkelig landskabets karaktertræk er over for ændringer. Sårbarhedsvurderingen er at betragte som en begrundelse for de formulerede anbefalinger.


Bærende landskabstræk

Landskabet vurderes generelt sårbart over for ændringer, der ikke i høj grad er tilpasset landskabets karakter og tager hensyn til landskabets oplevelsesværdier.

For at opretholde de bærende landskabstræk er det væsentligt, at dalen fortsat har en skovpræget karakter og indrammes af store skove på dalsiderne. Desuden er det væsentligt, at arealanvendelsen i dalbunden afspejler naturgrundlaget, der skiftevis er præget af lavbund og søer samt et mere drænet terræn på dalbundens terrassedannelser.

I den del af landskabsområdet, der ikke er afgrænset som delområde, bør landskabet i dalbunden være præget af skiftevis søer, enge og moser i de naturlige lavbundsområder, mens marker og i nogen grad plantager bør præge det hævede terræn omkring den spredte bebyggelse af gårde. Landskabets karakter vurderes her sårbar over for en mere lukket karkater.

I delområdet Salten Langsø skovlandskab bør landskabets karakter tegne en enkelt mosaik af skov og lysåben natur af hede, overdrev, eng og mose. Landskabets karakter er her særligt sårbart over for ændret anvendelse eller en mere lukket karakter.

Der bør værnes om dalens generelt uforstyrrede karakter.


Skovrejsning

Selv om skov og plantage er helt centrale landskabselementer i dette landskabsområde, vurderes dallandskabets karakter sårbar over for yderligere skovrejsning.

Det er væsentligt for landskabets karakter og oplevelsesværdi, at dalens terræn opleves, herunder den komplekse dalbund og de kløftede dalsider. Samtidig er det en væsentlig del af landskabets kulturhistorie, at gårde ligger i dalbunden omgivet af dyrkede marker og afgræssede enge. Disse karaktertræk og denne landskabsfortælling er sårbare over for skovrejsning.

I delområdet Salten Langsø skovlandskab bør den lysåbne natur i landskabets mosaik ikke fortrænges yderligere af tilgroning. Det vurderes at styrke landskabskarakteren, hvis søerne fremstår som mere synlige og betydelige landskabselementer.


Landbrugsbyggeri og andet byggeri i landzone

Landskabskarakteren vurderes generelt sårbar over for nyt byggeri, der ikke er landbrugsmæssigt nødvendigt. Bebyggelsesstrukturen varierer i området men har alle steder et kulturhistorisk afsæt i enten landsbyernes udskiftning eller enestegårde. Denne struktur vurderes sårbar over for ny bebyggelse.

Små og store gårde optræder generelt i landskabet og er en central del af landskabets karakter. Derfor vurderes landskabet som udgangspunkt ikke sårbart over for nyt landbrugsbyggeri, når det i høj grad tilpasses landskabet og den eksisterende bygningsmasse. Stort byggeri kan i en del af landskabet, der er præget af en lille skala, virke alt for dominerende i landskabet, mens det andre steder godt kan passe ind i landskabets rumlige karakter. Den lille skala er især udbredt på dalsiderne, mens en større skala præger dalbunden.

Det er afgørende, at den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk og godt integreret i landskabets visuelle karakter, så landskabets oplevelsesværdier ikke svækkes.

Landskabets karakter og oplevelsesværdi vurderes sårbar over for ændringer i anden bygningsmasse, hvis ændringerne ikke i høj grad understøtter landskabets karakter og ikke påvirker landskabets visuelle karakter.


Byvækst og byrand

Dallandskabet vurderes generelt sårbart over for byvækst, der bryder landsbyernes struktur i landskabet.

Landskabet kan være sårbart over for omdannelse af landsbyer eller ændringer i landsbyernes bygningsmasse, hvis ændringerne ikke sker med hensyn til landskabets kulturhistoriske strukturer og visuelle udtryk. Landsbyerne har en oprindelig struktur, der i høj grad er indpasset i dalsidernes terræn og bevoksning, ligesom bebyggelsen er tilpasset landskabets skala og udtryk. Dermed har bebyggelsen de fleste steder en begrænset synlighed fra det omgivende dallandskab. Landskabets karakter vurderes derfor sårbar over for ændringer i landsbyerne, der ikke er tilpasset det omgivende landskab. 


Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg

Landskabet er i dag fri for tekniske anlæg og uden visuel påvirkning fra anlæg i de omgivende landskaber. Landskabet her derfor en meget uforstyrret karakter, der vil blive påvirket af selv en lille teknisk påvirkning. Landskabets karakter vurderes derfor sårbar over for enhver teknisk påvirkning fra små eller store anlæg.


Kystnærhedszone

Landskabsområdet ligger uden for kystnærhedszonen.