Kulturbetingede landskabstræk

Landskabet er kendetegnet ved dyrkede marker og spredt beliggende gårde, der alle steder præger landskabets karakter. Landskabet er sparsomt bevokset i det jævnt skrånende terræn, mens der i det bakkede terræn er mere spredt bevoksning.

Landskabskarakterens oprindelse

Landskabets kulturbetingede karaktertræk udspringer af den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet og den tilhørende bosætningsstruktur. Landsbyernes placering blev ofte lagt fast i overgangsperioden mellem vikingetiden og middelalderen, mens strukturen af gårde og husmandssteder uden for landsbyerne afspejler udskiftningsreformerne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

Dyrkningsstruktur

Dyrkningsstrukturen er domineret af dyrkede marker, der alle steder præger landskabets karakter. I den sydlige del af området er markerne ofte store eller middelstore, mens de i den nordlige del af området ofte er lidt mindre.

Syd for Nim bryder de tidligere råstofgrave dyrkningslandskabet med små søer, der flere steder indgår i græsningslandskaber eller områder med ekstensiv karakter.

Bevoksningsstruktur

Bevoksningsstrukturen er meget fragmenteret og uden et klart mønster.

Især i den sydlige del af området er bevoksningen begrænset til få levende hegn, der delvist afgrænser middelstore marker. I den centrale og nordlige del af området er markerne lidt mindre og hegnstrukturen lidt mere udbredt. Det gælder især sydvest for Nim.

Sammenhængende bevoksning optræder kun få steder i landskabet i tilknytning til de omgivende ådale mod nord og vest eller lokalt omkring enkelte ejendomme.

Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstrukturen er især præget af små landsbyer samt gårde, der er udskiftet fra landsbyerne i små bebyggelser eller enkeltvis. Landskabet er dermed generelt præget af spredtliggende gårde.

Landsbyernes placering i landskabet er kulturhistorisk betinget af nærheden til marker og enge. Nims ejerlav strækker sig eksempelvis ned i Gudenådalen.

Den oprindelige landsbystruktur i Nim er i dag sløret af byudvikling, der har ændret byens struktur og udtryk i landskabet. Neder og Over Vrønding har i høj grad samme struktur som i udskiftningstiden. Ved Neder Vrønding ses udflytning af gårde langs vejene.

Centralt i området ligger Statsfængslet Østjylland (Enner Mark Fængsel) som en enklave i det jævne terræn omgivet af marker.

 

Tekniske anlæg

Området rummer kun få større tekniske anlæg. Et højspændingstracé af middelstor skala krydser den sydvestlige del af området syd for Neder Vrønding, og to vindmøller står ved Nim Mark i smeltevandsdalen ved kommunegrænsen.

Lokalt omkring råstofområdet giver indvindingsaktiviteten landskabet en teknisk prægning.