Landskabskarakterens tilstand

VURDERINGSPARAMETRE

  • De karaktergivende elementer og strukturers intakthed i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingsmetode

Vurdering af landskabskarakterens tilstand handler om at sammenveje, hvor stærkt landskabets kulturhistoriske oprindelse fremstår, den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabets enkelte dele samt, hvor påvirket landskabet er af tekniske anlæg som eksempelvis vindmøller eller infrastrukturanlæg som højspænding eller motorvej.

Vurderingen tager altid udgangspunkt i de landskabstræk, der er defineret som de bærende i det enkelte landskabsområde, samt landskabskarakterens oprindelse.

Landskabskarakterens intakthed i forhold til dens oprindelse siger eksempelvis noget om, hvor intakt landboreformens udskiftningsmønster fremstår i landskabet udtrykt i det mønster, som hegn og diger tegner. Det siger noget om, i hvor høj grad naturlige lavbundsområder fremstår opdyrket eller som vådområder, samt i hvor høj grad hovedgårdslandskabernes karakteristiske strukturer er intakte.

Landskabskarakterens tilstand kan vurderes god, middel eller dårlig.

Vurderingen af landskabskarakterens tilstand rundt om i kommunen fremgår af kortet nedenfor.

God tilstand

De landskaber, hvor landskabskarakterens tilstand er vurderet god, er ofte landskaber der opleves relativt uforstyrrede, og hvor de karaktergivende strukturer fremstår overvejende intakte.

Eksempler på landskaber i god tilstand er hele den nordlige del af kommunen (del af omr. 4, 6, 14, 15 og 16), hvor landskabet ofte har en lille teknisk påvirkning. Samtidig er landskabet i forskellig grad præget af mere eller mindre intakte landskabsstrukturer og/eller landskabsstrukturer i en god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Tilsvarende er kystlandskaberne omkring Horsens Fjord (omr 12 og 13) samt landskabet på Endelave (omr. 17) også i god tilstand.

Middel tilstand

Hovedparten af kommunens landskab er vurderet i middel tilstand, hvilket især er et udtryk for, at den almindelige samfundsudvikling kan aflæses i landskabet.

Især har udviklingen i landbrugserhvervet generelt medført, at mange hegn og diger er blevet fjernet. Det betyder, at udskiftningsmønstre generelt er svækket og landskabets skala øget, bl.a. sydvestlige del af kommunen (omr. 1 og 9).

Mange landsbyer er i forskellig grad præget af ny bebyggelse. Mange steder er den oprindelige landsbystruktur erkendelig i landskabet, mens andre landsbyer er massivt udbygget og i dag fremstår som egentlige bymiljøer. Eksempler på det findes i hele kommunen, bl.a. i den vestlige del af kommunen (omr. 1 og 6).

Endelig har landskaberne ofte en grad af teknisk aftryk i form af vindmøller, højspændingstracéer, master og lignende, som det eksempelvis opleves i den nordøstlige del af kommunen (omr. 7 og 14).

Dårlig tilstand

De landskaber, hvor landskabskarakterens tilstand er vurderet dårlig, er landskabet sydvest for Horsens (omr. 11), der er væsentligt påvirket af infrastruktur og tekniske anlæg, samt en del af landskabet omkring Gudenåen (omr. 5), hvor landskabet er væsentligt tilgroet og har svækket både den vedligeholdelsesmæssige tilstand og landskabskarakterens intakthed.