Jordforureninger

Kommunens potentielle og kortlagte jordforureninger (V1 og V2) på Figur 6 (stort format i Bilag 4) er koncentreret om byområderne, særligt Horsens by. Karakteren og beliggenheden af jordforureningerne har ikke givet anledning til mere omfattende grundvandsforureninger, men lokalt er der miljøfremmede stoffer i det terrænnære grundvand. Der er i alt 180 grunde der er dokumenteret forurenet (V2-kortlagte[1]) og yderligere 138 der mistænkes for at være forurenet (V1-kortlagte[2]). Forureningerne omfatter primært olie/benzin, tungmetaller, klorerede opløsningsmidler og pesticider.

[1] Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på stedet.

[2] Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Oversigtskort med jordforureninger i Horsens Kommune.  Kortet er vedlagt i stort format i Bilag 4.