Grundvandsforhold

Gedved by er beliggende umiddelbart udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser – Hovedgård OSD’et. Gedved by ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til byens eget vandværk, Gedved Vandværk. De generelle grundvandsforhold for Hovedgård OSD’et er nærmere beskrevet i kapitel 7.1

Arealudlægget berører ikke Gedved Vandværks indvindingsoplande eller noget andet indvindingsopland, men ligger indenfor Hovedgård OSD’et, i et område hvor Naturstyrelsen har vurderet, at grundvandsressourcen er nitratfølsom, jf. Figur 14.

Arealudlægget er beliggende i et område, hvor der i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning ikke er blevet lokaliseret et egentligt primært grundvandsmagasin. Det er meget sparsomt med boringsoplysninger omkring arealet, så magasinvurderingen er primært foretaget på baggrund af statens geofysiske tolkninger. På baggrund af geofysikken vurderes området at være domineret af øverst 50 meter tykke kvartære aflejringer bestående af moræneler, som indeholder et kvartært grundvandsmagasin beliggende mellem 10 og 30 meter under terræn. Magasinet er ikke fundet i boringer og er derfor ikke veldokumenteret. Magasinets nitratsårbarhed er ligeledes kun vurderet ud fra geofysikken, idet der er tolket, at der over grundvandsmagasinet findes 10-15 meter ler. Under de kvartære aflejringer, forventes der ikke at være muligheder for indvinding af grundvand.

Gedved Vandværk som har sin kildeplads beliggende 500 meter vest for arealudlægget, indvinder derimod vand fra nogle velydende miocæne sand- og grusaflejringer. Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C, hvilket kendetegner en vandkvalitet som ikke er påvirket af aktiviteter på overfladen. Gedved Vandværks kildeplads ligger ikke hensigtsmæssigt, med en placering inde i Gedved by

Indvindingsoplandet til Gedved Vandværk strækker sig mod nordvest og altså ikke ind under det nye arealudlæg. Det oprindelige udlæg til boliger, som nu tages ud af kommuneplanen, lå umiddelbart vest for byen, og lå til gengæld direkte opstrøms og meget tæt på Gedved Vandværks boringer.

Gedved Vandværk har i vandforsyningsplan sammenhæng status som primært vandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med at vandværket bevares i mange år frem og at det i årene fremover forventes at skulle udvide sit forsyningsområde.

Ifølge potentialekortet står grundvandsspejlet omkring kote +37,5 m, svarende til 10-15 meter under terræn. Den overordnede strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er fra nord mod syd i retning af Nørre Strand, og herfra mod Horsens Fjord. De fede tertiære aflejringer (som består af Søvindmergel og udgør den nedre grænse for grundvandsinteresserne i området) findes her relativt tæt på terræn, op til 50 meter under terræn. Tholstrup Å som har sit forløb øst og syd for det nye boligudlæg, vurderes at udgøre en hydraulisk grænse, således at det vand som dannes i området opstrøms Tholstrup Å og under det nye boligudlæg, i stor udstrækning vil presses op i Tholstrup Å, der ligger i lavere dybde end grundvandspotentialet i området, og som er vurderet til at være i hydraulisk kontakt med grundvandsmagasinerne.

Tolkningen understøttes også af, at Højballegårdværkets opland afgrænses umiddelbart øst for Tholstrup Å, hvilket er udtryk for, at åen også i grundvandsmodellen har en hvis hydraulisk kontakt til grundvandsmagasinerne i området. Samlet set, og med et vist forbehold, er der således flere ting der peger på, at grundvandet der dannes nord og vest for Tholstrup Å, hvor det nye boligudlæg er placeret, ikke i stor udstrækning ender i de primære grundvandsmagasiner, som indvindingsboringerne på Højballegårdværkets kildeplads indvinder fra, som er beliggende ca. 2 km syd for boligudlægget.

Grundvandsdannelsen indenfor hele OSD-området er i forbindelse med grundvandskortlægningen opgjort til knap 9,5 mio. m³/år.

Figur 14: Forslag til nye boligudlæg og grønne rekreative områder (tidligere udlæg til boligområder, jf. Figur 13) ved Gedved.

 

Indenfor OSD’et indvindes der i alt 3,1 mio. m3 årligt og på baggrund af prognoserne for det fremtidige vandbehov, kan det komme på tale at indvinde mere vand i området. Om det kan lade sig gøre, kræver en endelig afklaring af, om statens ressourceopgørelse er valid.

Opgjort på baggrund af den anvendte grundvandsdannelse i grundvandsmodellen vil et fuldt befæstet boligudlæg på 19,2 ha maksimalt kunne nedsætte grundvandsdannelsen med ca. 17.000 m3/år. Det er forsvindende lidt i sammenligning med den opgjorte grundvandsdannelse på 9,5 mio3/år for hele OSD’et. Det vurderes derfor at den kvantitative påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource er ubetydelig.