Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

Der er ikke vurderet af være særlige stedbundne landskabsoplevelser inden for dette landskabsområde. Oplevelsesværdierne knytter sig til enkeltelementer eller særlige udsigter som beskrevet nedenfor.

Oplevelsesrigt element

Gravhøje

I dette højtliggende terræn er der en rig forekomst af gravhøje, hvoraf en del er fredede. En særlig stor koncentration findes i den nordlige og nordvestlige del af området, men i hele landskabsområdet optræder gravhøje på markfladerne som enkelte punkter eller små klynger.

Kirker

En stor del af områdets landsbyer er kirkebyer. Kirkerne ligger i kanten af landsbyerne og ofte højt i terrænet. Selv i landsbyer, hvor der er sket byudvikling, er kirkernes placering i byranden bevaret. Det understøtter kirkernes kulturhistoriske betydning som fortsat vigtige orienteringspunkter i landskabet. 

Jernbane

Horsens-Bryrupbanen, der var i drift i perioden 1899-1968, havde sit forløb gennem dette landskabsområde. Banestrækningen er i dag bevaret i landskabet som en stiforbindelse, der forløber gennem Brædstrup mod nord til Bryrup og mod øst til Gudenådalen. På den måde er jernbanens historie fortsat formidlet i landskabet.

Udsigt

V.1.1 Udsigt mod øst

I hele den østlige del af området er der vurderet at være særlige udsigtsmuligheder.

Inden for området knytter udsigterne sig især til det kuperede terræn og landsbylandskaberne, der ligger langs med Gudenådalen. Terrænet skiftevis lukker og åbner landskabet og skaber i sammenhæng med bevoksning og bebyggelse meget varierede udsigter på tværs af landskabet.

Fra højdepunkter i landskabet er udsigterne især orienteret mod øst, hvor der er udsigt på tværs af Gudenådalen til bl.a. Mossø, skovene omkring Sukkertoppen samt til Yding Skovhøj.

Alle steder opleves landskabet og udsigterne uden teknisk anden visuel påvirkning, der forringer udsigternes visuelle kvalitet.

V.1.2 Udsigt mod vest

I den nordvestlige del af området er landskabet på forskellig vis præget af vide udsigter.

Fra den nordlige del af området, både øst for Bryrupdalen samt mellem Bryrupdalen og Mattrupdalen, er der fra det højtliggende terræn vide udsigter på tværs af landskabet mod vest. Udsigterne er vidtrækkende og har en på samme tid varieret og uforstyrret karakter, der giver dem en særlig visuel kvalitet.

I den vestlige del af området er landskabet også præget af fine udsigter ned over området, der her er præget af et kuperet terræn langs med Mattrupdalen og terrænlavningen omkring Fuglrisdam. Særligt kombinationen af terræn og bevoksning samt landskabets meget uforstyrrede karakter vurderes at bidrage til udsigternes visuelle kvaliteter.