Mulige tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse

Hvor kommunens planlægning indenfor OSD, IO og evt. indenfor NFI udløser behov for at indarbejde tekniske tiltag til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser, vil kommunen tage en række tekniske tiltag i brug. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt område, hvad der er behov for. Nedenstående er derfor ikke en udtømmende liste, men en oversigt over nogle af de tiltag kommunen vil anvende.

Listen med tekniske tiltag bliver en del af kommuneplanens retningslinjer for byudvikling indenfor OSD og følges op med bestemmelser i de kommende lokalplaner for de enkelte områder i det omfang det kan lade sig gøre jf. Planloven.

Boligområder:

Husspildevand:

 • Området separatkloakeres, således at al sanitært spildevand ledes ud af området.
 • Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i spildevandsplan.

Tagvand:

 • Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, hvis det foregår udenfor 25 meter fra en vandindvindingsboring. Dog foretages en konkret vurdering, hvis nedsivningen skal foregå indenfor BNBO (boringsnære beskyttelsområder).Ved tilladelse til nedsivning af tagvand i faskine gøres opmærksom på, at brug af pesticider og algefjerner på taget ikke må ledes til nedsivning.
 • Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, må dog ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Veje og parkeringspladser:

 • Veje og parkeringspladser skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.

Vejvand:

 • Vejvand/overfladevand fra indkørsel på egen grund må nedsives gennem muldlag eller vegetationsdækket jordoverflade. Her følger ingen begrænsninger i forhold til brug af pesticider, bilvask og saltning på arealet.
 • Vejvand fra parkeringspladser og kørearealer (villaveje og andre småveje) må ikke nedsives gennem en faskine, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade. Indenfor NFI må vejvandet som udgangspunkt ikke nedsives. I det enkelte tilfælde foretages en konkret vurdering af, om nedsivning kan tillades, hvis det sker gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode. Endelig er nedsivning af vejvand ikke tilladt indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer.
 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler. Der tillades ikke regnvandsbassiner indenfor BNBO.
 • Befæstelsesgraden forsøges minimeret og der gives mulighed for at anlægge grønne tage, og stier kan etableres som permeable belægninger.

Opvarmning:

 • Boligerne skal forsynes med kollektiv opvarmning (naturgas eller fjernvarme) hvilket vil fremgå af varmeplanen. I øvrigt kan der suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solceller, jordvarme.
 • Der må ikke opstilles eller nedgraves olietanke eller lign. til fyringsolie o.lign.

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

 • Gennem information og formidling vil beboerne blive oplyst om områdets vigtige grundvandsinteresser og de vil blive opfordret til at undgå brug af sprøjtemidler.

Erhvervsområder:

Tagvand:

 • Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, hvis det foregår udenfor 25 meter fra en vandindvindingsboring. Dog foretages en konkret vurdering, hvis nedsivningen skal foregå indenfor BNBO.Ved tilladelse til nedsivning af tagvand i faskine gøres opmærksom på, at brug af pesticider og algefjerner på taget ikke må ledes til nedsivning.
 • Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, må dog ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Veje og parkeringspladser:

 • Veje og parkeringspladser skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.

Vejvand (større og stærkt befærdede veje samt p-pladser>20 biler):

 • Vejvand fra parkeringspladser og kørearealer må ikke nedsives gennem en faskine, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade.Dog må der indenfor NFI og indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer ikke nedsives vejvand.Udenfor NFI og udenfor 300 meter almene vandværksboringer, foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering af, om det er muligt at nedsive, evt. gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode.
 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.
 • Der tillades ikke regnvandsbassiner indenfor BNBO.
 • Befæstelsesgraden forsøges minimeret og der gives mulighed for at anlægge grønne tage, og stier kan etableres som permeable belægninger.

Vejvand (erhverv med risiko for operationelle spild):

 • Indenfor kloakopland, skal parkeringspladser og kørearealer i tilknytning til erhverv med risiko for operationelle spild, samt områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning til kloak/rensningsanlæg.
 • Udenfor kloakopland, skal parkeringspladser og kørearealer i tilknytning til erhverv med risiko for operationelle spild, samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.Indenfor NFI og indenfor 300 meter fra almene vandværksboringer må vejvandet/overfladevandet ikke nedsives.
 • Udenfor NFI foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering af, om det er muligt at nedsive evt. gennem filtermuld eller anden egnet rensemetode.
 • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.Der tillades ikke regnvandsbassiner indenfor BNBO.
 • Befæstelsesgraden forsøges minimeret og der gives mulighed for at anlægge grønne tage, og stier kan etableres som permeable belægninger.

Information/oplysning om brug af sprøjtemidler:

 • Gennem information og formidling vil virksomhederne blive oplyst om områdets vigtige grundvandsinteresser og de vil blive opfordret til at undgå brug af sprøjtemidler.