Geologisk betingede landskabstræk

Landskabets terræn skråner tydeligt mod nord og er præget af en ensartet struktur af dybe erosionskløfter. De er orienteret mod et lavbundsområde i den nordlige del af området i overgangen til Skanderborg Sø. I kløfterne er der vandløb og lavbundsområder.

Geologisk dannelse og terræn

Landskabet omkring Grumstrup og Vedslet ligger lige øst og sydøst for den Østjyske Israndslinje og er dermed præget af den Ungbaltiske Is. Særligt karakteristisk er landskabets tydeligt skrånende terræn og ensartede struktur af dybe erosionskløfter, der er orienteret mod nordvest.

Landskabet fungerede som gletsjerens underlag og er dermed blevet udjævnet af isens bevægelser og isaflejret materiale. Samtidig blev landskabet i høj grad præget af dødis og smeltevand, som det er karakteristisk for landskaber tæt på en isrand.

Kløfterne er særprægede ved at være overvejende retlinjede over længere strækninger. Forklaringen på det kan være, at strømme af smeltevand blev styret af sprækker i dødisen, der stadig dækkede området men var under nedsmeltning. Alle disse kløfter/erosionsdale afvander terrænet omkring Hovedgård og peger mod den inderlavning, der præger den nordvestlige del af området. Den mest markante erosionsdal er Kirkedal, der strækker sig forbi Vedslet og Vedslet Kirke som en dyb struktur i landskabet.

Inderlavningen optræder i landskabet som en stor lavbundsflade, der afgrænses af et bakket terræn med let skrånende sider. Mod nordvest har inderlavningen forbindelse til Skanderborg Sø.

Jordart

Jordarten er de fleste steder moræneler (ML), der dominerer det meste af området, men lokalt er der områder med smeltevandssand (DS). Mest udbredt er det omkring Vedslet i den nordøstlige del af området.

Erosionsdalene er generelt præget af ferskvandssand (FS), der er aflejret efter istiden og vegetationens indtog.

Inderlavningen i den nordvestlige del af området er præget af en mere kompleks struktur af jordart, der består af både moræneler (ML) afsat af is, ferskvandssand og -ler (TS og TL)), der er afsat af smeltevand, samt tørvedannelser (FT), der er dannet efter istiden og vegetationens indtog.

Hydrologiske forhold

De hydrologiske forhold er knyttet til områdets små og store erosionsdale, der de fleste steder er præget af vandløb og lavbundsområder, der i høj grad optræder som karaktergivende landskabstræk.

Det største sammenhængende lavbundsområde omfatter inderlavningen, der i den nordvestlige del af området strækker sig på tværs af kommunegrænsen til Skanderborg Kommune. Området fremstår nogle steder som vådområde med åbent vandspejl, mens det andre steder er afvandet, hvilket i nogen grad slører lavbundskarakteren.