Kommunens samlede grundvandsressourcer

På Figur 4, som er vist i større format på Bilag 3, er kommunens OSD’er (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) optegnet med blå skravering. OSD’erne indeholder de vigtigste grundvandsressourcer og er udpeget i Statens Vandplaner og omfatter vandværkernes oplande og nærområder mellem vandværkerne. De områder hvor vandet er mest sårbart er udpeget som Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og er markeret med orange skravering. Desuden er udlæggene i byvæksttemaet vist.

Det samlede OSD areal i Horsens kommune er på 193 km2 svarende til 37 % af kommunens areal på 519 km2. OD (områder med drikkevandsinteresser) udgør 266 km2 (51 %) af kommunens areal og her er grundvandsressourcerne ikke så godt beskyttet af lovgivningen som indenfor OSD, og derfor mere udsat for forurening. Opgørelsen for kommunens grundvandsressourcer gælder derfor kun for grundvandsressourcerne indenfor OSD’erne, da det er denne ressource vi baserer kommunens langsigtede vandindvinding på.

Der er udarbejdet indsatsplaner for 2 kortlægningsområder – Rugballegård og Endelave, 2 yderligere er på vej i 2015/2016 – Brædstrup området og Hovedgård området.

Med udgangen af 2015 skal statens grundvandskortlægning være færdig. Det forventes derfor, at Nim kortlægningsområde/OSD, og vandværksoplande udenfor de store OSD’er/kortlægningsområder, også er kortlagte til den tid. Efter kortlægningen får kommunen overdraget resultaterne af kortlægningen og indsatsplanarbejdet kan påbegyndes i kommunen.

 

                       Figur 4: Oversigtskort over Horsens Kommune med OSD, nitratfølsomme områder, indvindingsoplande og ændringer i udlæggene i kommuneplantillægget (kortet er vedlagt i en større udgave i bilag 3).