Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

God tilstand

T.4.1 Hovedparten af landskabsområdet

Intaktheden af landskabskarakterens kulturbetingede landskabstræk vurderes overvejende høj. Bebyggelsestrukturerne tager afsæt i dels landsbyernes udskiftning, enestegårdene på dalbunden samt klosterlandskabet i den nordlige del af området mod Mossø, mens bevoksningsstrukturerne tager afsæt i en generel tilplantning af landskabet siden begyndelsen af 1900-tallet. Denne tilplantning har dog også sløret ældre landskabstræk og vurderes i det lys i nogen grad at medvirke til at svække landskabskarakterens tilstand.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de bærende landskabstræk vurderes generelt god. Afvanding, tilgroning og tilplantning har dog i nogle steder svækket naturlige lavbundsområders tilstedeværelse eller synlighed og dermed landskabskarakterens tilstand.

Landskabet er generelt uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri. Få steder er der en meget lokal påvirkning fra byggeri, men denne påvirkning er lille og uden betydning for landskabskarakterens tilstand.

DELOMRÅDER

God tilstand

T.4.2 Salten Langsø skovlandskab

Intaktheden af de bærende landskabstræk vurderes høj, idet tilplantningen af området med skov betragtes som en del af den nuværende landskabskarakters oprindelse.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af landskabets karaktergivende elementer og strukturer vurderes generelt god. Søernes tilstedeværelse som karaktergivende elementer er dog i nogen grad svækket af, at omgivende moser ofte er sprunget i krat frem for at have en lysåben karakter.

Landskabet er helt uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller markant byggeri.