Planlægning

Udviklingen i Horsens midtby

Det fremtidige behov for parkeringspladser i midtbyen afhænger i høj grad af den forventede udvikling i detailhandlen, ligesom udviklingen i og lokaliseringen af boliger og arbejdspladser har betydning.

Det fremtidige behov for parkeringspladser i midtbyen vil afhænge dels af den forventede udvikling i den nuværende detailhandel og dels af kommunens planer for udbygning af detailhandlen og for omdannelsen af primært Campusgrunden, godsbaneormådet og Horsens Havn.

I et 12-årigt tidsperspektiv er forbrugsudviklingen usikker. De kommende år må det forventes, at forbrugsudviklingen fortsat vil være meget afdæmpet, og at forbruget herefter vil udvikle sig afhængigt af, hvornår der igen vil blive økonomisk vækst i samfundet.

På det trafikale område lægges der vægt på at fremme trafiksikkerheden, fremkommeligheden og forbedre den kollektive trafik. Horsens Kommune har således igennem de senere år investeret meget i den kollektive trafik og trafiksikkerhedsskabende projekter: Der er således etableret en ny trafikterminal for den kollektive trafik, ligesom der gennemført en større udbygning af cykelstinettet både i midtbyen og udenfor midtbyen.

Parkeringsbehovet har også sammenhæng med udviklingen i behovet for beboerparkering,i behovet for at pendlere kan sætte deres bil og som nævnt ovenfor i udviklingen i detailhandlen.

Der kan forventes en stigning i behovet for beboerparkering, men da det er en efterspørgsel,der overvejende retter sig mod de tidspunkter, hvor der er rigelig parkeringspladskapacitet, vil det kun i begrænset omfang bidrage til at øge belastningen på de kritiske tidspunkter.

Det er vanskeligt at forudsige, om der vil komme en øget efterspørgsel efter parkeringspladser i midtbyen. Hjemmearbejdspladser, samkørsel og evt. flere, der cykler eller bruger kollektiv trafik er forhold, der reducerer behovet for parkeringspladser. Øget detailhandel og øget bilejerskab er forhold, der øger behovet for flere parkeringspladser.

I det følgende forudsættes, at der i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser vil blive anlagt parkeringspladser svarende til behovet, dette eventuelt reguleret via nye parkeringsnormer samt muligheden for at etablere parkeringspladserne i en vis afstand fra den ejendom hvor parkeringspladserne skulle være etableret (se den ny parkeringsnorm). De nye arbejdspladser vil således ikke øge presset væsentligt på de nuværende parkeringspladser.