Landskabskarakterens oplevelsesværdi

VURDERINGSPARAMETRE

  • Stedbunden oplevelse: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Oplevelsesrigt element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Særlig udsigt: Områder, der er præget af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Stedbunden oplevelse

Vurderingen af oplevelsesrige landskaber handler om at afgrænse de landskaber, der på grund af deres karakter rummer en særlig fortælling om landskabet og deraf en særlig oplevelsesværdi.

De særlige landskabsoplevelser, der knytter sig til et sted, omfatter i Horsens Kommune ofte ådale og kyst, der har en spændende geologi og ofte også et rigt naurindhold, men kan også være landskabsområder, der tydeligt afspejler en kulturhistorisk fortælling.

Eksempler på ådale med en særlig oplevelsesværdi er den skovprægede Gudenådal (omr. 5) og mindre ådale som bl.a. Mattrupdalen (omr. 3) og Bygholm Ådal (omr. 10). Oplevelsesrige kystlandskaber er især Haldrup kystlandskab (omr. 13) og landskabet på Endelave (omr. 17), som også har en oplevelsesværdi med afsæt i øens natur og kulturhistoriske strukturer.

De oplevelsesrige landskaber har en veldefineret grænse i landskabet, der eksempelvis følger ejerlavsgrænser, hegn, diger eller lavbundsområders oprindelige udbredelse.

Oplevelsesrigt enkeltelement

I landskabet kan enkeltelementer fremstå særligt oplevelsesrige på grund af deres placering i landskabet som orienteringspunkt og/eller som kulturhistorisk element, der formidler en historie.

Oplevelsesrige enkeltelementer er overvejende kommunens mange landsbykirker, der ofte er placeret i kanten af landsbyerne og højt i terræn. Særligt markante kirker er eksempelvis Tamdrup Kirke (omr. 9), der ligger frit i landskabet på en bakketop, og Ørridslev Kirke (omr. 14), der ligger frit i et jævnt terræn og i et landskab uden ret meget bevoksning.

Et andet eksempel på oplevelsesrige enkeltelementer er de gamle jernbanespor, der mange steder er bevaret som stier i landskabet som eksempelvis Bryrupbanen (omr. 1, 4, 6 og 8). De bevarede jernbanestier formidler en del af landskabts kulturhistorie og har samtidig en stor rekreativ værdi med betydning for oplevelsen af landskabet.

Særlige udsigter og udsigtspunkter

Landskabet er de fleste steder præget af udsigter på tværs af landskabet, fordi et højtliggende eller bakket terræn giver gode udsigtsmuligheder. De landskaber, der er vurderet at have særlige udsigtsmuligheder, er dem, hvor udsigten generelt er uden eller med kun lille teknisk påvirknig og har noget særligt at byde på. Et eksempel på det er landskabet i den nordvestlige del af kommunen, hvor der fra det højtliggende terræn (omr. 1) er vide udsigter mod øst på tværs af Gudenådalen (omr. 4) med relation til Mossø, Yding Skovhøj (omr. 6) og Ejer Bjerge i Skanderborg Kommune. Et andet eksempel er landskaberne omkring Horsens Fjord (omr. 12 og 13), hvor oplevelsen af landskaberne i høj grad er præget af relationen til kysten, den store vandflade og de modstående kyster, der alle steder danner baggrund i udsigterne.

Afgrænsningen af landskaber med særlige udsigtsmuligheder skal betragtes som en diffus afgrænsning, idet udsigtens omfang ikke kan klart afgrænses i landskabet. Eksempelvis kan det ikke klart defineres, hvor langt de særlige udsigter rækker ud i horisonten, lige som det heller ikke kan afgrænses, hvor langt udsigterne rækker til siderne. Derfor er udsigtsudpegningerne afgrænset som polygoner, hvor grænsen ikke skal opfattes eksakt.

Nogle steder dækker udpegningen landskabsområder, der ikke i sig selv er præget af særlige udsigter, men hvor landskabet indgår i særlige udsigter fra de omgivende landskaber. Et eksempel på det er den skovprægede Gudenådal (omr. 4). Inden for dalen er udsigterne i høj grad begrænset af den meget bevoksede karakter i dalen og på dalens sider, mens udsigten hen over dalen er helt afgørende for landskabsoplevelsen i de omgivende landskaber (omr. 1 og 6) og de særlige udsigter, der præger hele den nordvestlige del af kommunens landskab.