INDLEDNING OG BAGGRUND FOR TRAFIKPLANEN

FORORD

Horsens Kommune har i samarbejde med Midttrafik udarbejdet en Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens Kommune, som planlægges iværksat i primo januar 2018.

Formålet med planen er at optimere busbetjeningen med henblik på at videreudvikle og forbedre den indenfor rammerne af budgettet.

Forslaget til Trafikplan 2017 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. november til den 12. december 2016, og er vedtagetaf Byrådet 28. februar 2017.

Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business, Horsens Gymnasium, Ældrerådet, Handicaprådet, Arriva A/S og Fængslet. Flere høringssvar omhandlede ruter (eks regionalruter) der ikke indgår som en del af Trafikplan 2017. Disse høringssvar vil overføres til Midttrafiks ordinære høring og behandlingen af disse vil fremgå af samme høringsbehandling som offentliggøres i maj 2017 på Midttrafiks hjemmeside

Indledning og baggrund for Trafikplanen

Horsens Byråd besluttede, jf. budgetaftalen for 2015, at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at optimere busbetjeningen med henblik på at videreudvikle og forbedre busbetjeningen indenfor rammerne af budgettet. Analysen skal også omfatte busbetjeningen af oplandsbyerne samt skolebusbetjeningen.

Horsens Kommune har derfor bedt Midttrafik undersøge mulighederne for at videreudvikle og optimere busbetjeningen i Horsens Kommune, og Midttrafik har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet nærværende Trafikplan 2017 for den kollektive busbetjening i Horsens Kommune.

Trafikplanen sigter mod en forbedring af den kollektive trafik i Horsens Kommune. Disse forbedringer af busbetjeningen tager udgangspunkt i de eksisterende forhold m.h.t. byplaner, vejforhold m.m. Kvaliteten af især bybustrafik er stærkt afhængig af øvrig kommunal planlægning. Det gælder tilrettelæggelsen af byudviklingen, som har stor betydning for mulighederne for busbetjening og for den økonomi, der vil være i busdriften.

Vejplanlægningen og prioriteringen af bustrafikken på vejarealerne har ligeledes afgørende betydning for kvaliteten og økonomien i busdriften. Rejsetid og overholdelse af køreplaner er vigtige for mulighederne for at tiltrække kunder i den kollektive trafik.

En høj og omkostningseffektiv kvalitet i bustrafikken kan derfor fremmes ved at der generelt er fokus på den kollektive trafik i øvrig kommunal planlægning. Et sådant fokus implementeres i kommuneplanen, herunder udlæg af kommuneplanrammer og i den konkrete disponering af nye boligområder m.h.t. vejforhold, der muliggør etablering af en effektiv kollektiv trafikbetjening.

Trafikplanen for den kollektive busbetjening i Horsens Kommune bygger bl.a. på en stor borgerundersøgelse gennemført i begyndelsen af 2016. Undersøgelsen var udarbejdet som et spørgeskema og udsendt via E-boks til borgere i Horsens Kommune. Der indkom næsten 11.000 svar, hvilket giver et stort statistisk materiale.

Der er visse mangler i undersøgelsen, da 10 % af borgene, især ældre medborgere, har fravalgt elektronisk post, og unge under 15 år ikke kan deltage. Det har dog været muligt at finde sammenhænge i rejsemønstre og få indblik i tilfredshed/utilfredshed med den nuværende betjening. Det fremgik, at 48,1 % af de nuværende kunder er tilfredse eller meget tilfredse med det nuværende bussystem, 19,1 % er utilfredse og 6,4 % er meget utilfredse. De sidste har svaret hverken/eller. Dermed er det kun knapt halvdelen af brugerne, der erklærer sig tilfredse med den nuværende betjening.

Analysen bygger foruden borgerundersøgelsen på passagertællinger, demografiske data og udviklingsplaner fra kommunen, som kan få betydning for den kommende betjening. Der er ønske om at få et system, hvor også den fremtidige busbetjening af byen sikres. Samt hvor busbetjeningen af mellembyerne til Horsens sikres i forhold til behov og kundegrundlag.

Analyserne er afrapporteret i Midttrafiks Arbejdsnotat: ”Analyser i forbindelse med Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens kommune” og i rapporten ”Busbetjening i Horsens Kommune – borgerundersøgelse”.

På baggrund af analysen fremlagde Midttrafik en række fokusområder som baggrund for behovet for en justering af bybussystemet, som dels fastholder de tilfredse kunder, og dels imødekommer nogle af de problemer, der blev adresseret i brugerundersøgelsen samt i forbindelse med den løbende dialog med bl.a. uddannelsesinstitutioner

Betjeningen af oplandet til Horsens med regional- og lokalruter og flextur er også blevet vurderet, og det er ikke fundet nødvendigt med mere strukturelle ændringer af betjeningen af de væsentligste bysamfund. Tilfredsheden her er især knyttet til betjeningsomfang, spredning af afgange på ruterne og indstigningsforhold i busserne. Dvs., forhold som kan henvises til den almindelige køreplanlægning og busanskaffelse i forbindelse med kontraktskifte.

Trafikplanene har derfor primært fokus på det sammenhængende byområde og bybustrafikken. Fokusområderne er beskrevet i afsnittet om det nye bybusnet.

Betjeningen af oplandet til Horsens er stærkt afhængig af opretholdelsen af de regionale ruter i området og deres serviceniveau. Region Midtjylland har i forbindelse med et forventet behov for besparelser i 2018 bedt Midttrafik deltage i et arbejde med Regionen, Horsens og Hedensted kommuner om mulige justeringer i fordelingen mellem lokal- og regional trafik i området. Dette arbejde pågår og forventes afsluttet i 2018. Resultatet heraf kan foranledige ændringer i de nuværende regionale ruter og lokalruter.

Pixi-udgave af planen

Få et hurtigt overblik over Trafikplanen 2017 i den forkortede udgave her.