Geologisk betingede landskabstræk

Landskabet er alle steder kendetegnet ved et højtliggende terræn, der på forskellig vis er præget af store bakkedrag, parallelle bakkekamme, ådale og lavbundsflader. Det giver et meget varieret terræn.

Geologisk dannelse og terræn

Dette landskabsområde er et meget markant randmorænelandskab, der er formet af den Ungbaltiske Is i slutningen af sidste istid. Randmoræner kendetegner ofte landskaber omkring en israndslinje, hvor isen i en periode har haft sin maksimale udbredelse. Da en stor gletsjertunge bevægede sig ind gennem Horsens Fjord, skubbede den det foranliggende materiale med så stor kraft, at den frosne jordflade knækkede og skød op i store flager og foldede buer. I landskabet er det afspejlet i et terræn, der rejser sig højt over de omgivende landskaber med en tydelig struktur af parallelle bakkestrøg. Denne struktur præger i dag landskabet nord for Haldrupvej.

Randmorænen blev efter sin dannelse igen overskredet af isen. Især i den sydlige del af området omkring og syd for Haldrupvej har det slebet toppen af bakkerne og udjævnet terrænet. Isens bevægelsesretning er her afspejlet i bakkernes orientering øst-vest.

Hele området er præget af smeltevandsdale. I den nordlige del af området er terrænet præget af smalle dale, der har ført smeltevand fra det højtliggende terræn i den nordlige del af området til kysten mod syd. Dalene er eroderet vinkelret på de parallelle bakkekamme og bryder dermed i nogen grad deres struktur i landskabet. Omkring Haldrupvej er der en dalstruktur orienteret øst-vest, som vejen forløber i. Den har ført smeltevand omkring det bakkedrag, der rejser sig lige syd for vejen. Tilsammen bidrager dalene til oplevelsen af et storbakket terræn, fordi de forstærker de terrænmæssige forskelle i området. 

Jordart

Jordarten i området er meget sammensat men overvejende moræneler (ML) og smeltevandssand (DS). Nord for Haldrupvej og på øerne dominerer moræneler, der er usorterede sedimenter med et højt indhold af ler, som er aflejret af isen. Syd for Haldrupvej er der en næsten ligevægtig udbredelse af smeltevandssand og moræneler. Både nord og syd for Haldrupvej optræder områder med mergel (SL) i bakkerne.

I erosionsdalene er jordarten en kompleks sammensætning af ferskvandsaflejringer, herunder ferskvandssand, -grus, -ler og -gytje (FS, FG, FL og FP).

Langs kysten og på fladerne af hævet havbund findes jordarterne saltvandssand (HS) og saltvandsler (HL), der er marine aflejringer.

Hydrologiske forhold

Flere steder i området er der blevet gravet mergel i morænebakkerne. De optræder typisk som små søer spredt i området. Mest tydeligt er det i bakkerne mellem Haldrup og Søvind nord og syd for Haldrupvej, hvor mergelgravene er større og optræder mere synlige i landskabet.

I landskabets terrænlavninger optræder vandløb og små søer som karaktergivende elementer.