Landskabskarakterens tilstand

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Intaktheden af de karaktergivende elementer og strukturer i forhold til landskabskarakterens oprindelse.
  • Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer og strukturer.
  • Graden af visuel påvirkning.

Vurderingen af landskabets tilstand fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Middel tilstand

T.5.1 Hele området med undtagelse af lavbundsområdet

I hele dalen vurderes intaktheden af de bærende landskabstræk middel. Mens bebyggelsesstrukturen er overvejende intakt, er strukturen og marker, hegn og diger præget af strukturudvikling, der på dalsiden har fjernet diger og på dalbunden har tilføjet hegn og bevoksning.

Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende elementer vurderes middel til god. Det er afspejlet i områdets bevoksning og bebyggelse.

Landskabet er ikke eller kun i mindre grad visuelt påvirket af tekniske anlæg eller byggeri.

Dårlig tilstand

T.5.2 Lavbundsområdet omkring Gudenåen

Det meget tilgroede lavbundsområde omkring Gudenåen vurderes at svække landskabskarakterens intakthed, idet landskabskarakterens oprindelse vurderes at være et græsningslandskab knyttet til landsbyerne.

Gudenåen er generelt skjult i landskabet af den omgivende bevoksning. Derved optræder åen ikke som et bærende karaktertræk, selv om den er et centralt landskabselement i Gudenådalen. Det vurderes at svække landskabskarakterens tilstand betydeligt.

Landskabet optræder uden visuel sammenhæng til det omgivende landskab og dermed uden visuel påvirkning.