Vissinggård

Kulturmiljøet

Det tidligere laboratorium fra den kemiske produktion

Beskrivelse

Unikt miljø, hvor der i et tidligere landbrugsmiljø opstod et skovbrugs- og industrimiljø ved oprettelsen af Vissinggård 1915 og opførelse af en arbejderlandsby, Vissinggård-Funkisby (se Vissinggård-Funkisby).

Vissinggård blev 1915-20 samlet af direktør Einer Schou. Han havde i 1908 købt Palsgaard, i Bjerre Herred, hvor han etablerede en storindustri på emulsionsstoffer. Til Vissinggård købte han de to enestegårde, Nedenskov og Vilholtgård, der hørte til Mattrup Gods, samt nogle skovparceller. Driften delvis baseret på landbrug og industriel udnyttelse af skoven.

Einer Schous svigersøn, civilingeniør O.E. Andersen, oprettede 1920 en kemisk fabrik, Vissinggårds Laboratorium, hvor der fremstilledes ”Nova-Kalktrangsøgeren“, samt svejse-pulver.

Hovedbygningen opført 1920 efter tegning af arkitekt, kgl. bygningsinspektør, Magdahl-Nielsen. Anlægget består af en hovedfløj, centreret ud for alléen mod øst, og to sidefløje. Kontor og laboratorium med klokketårn i forlængelse af den nordlige fløj og forbundet med denne ved en mur. Hele anlægget opført i røde mursten med risalitter og murstensdekorationer. En firlænget avlsgård stammer fra Nedenskovgård. Tre af længerne er i bindingsværk med stråtag. Foran ligger andre hvidkalkede produktionslænger med halvt afvalmede tage. De rummede et lokomobilhus og tørrehus, savværk og emballagefabrik desuden garage og æglægningshuse.

Nord og nordvest for gården, opførtes et par lange rummelige æglægningshuse til hønsene samt en kaninfarm. Et transformatortårn står nord for savværket med murblændinger og kamtakkede gavle opført 1900-1910. Vissinggård tidligere savværk og emballagefabrik, opført 1930, senere nedlagt. Et to-etages træhus og en lang længe, hvor maskineriet har været, står ret forfaldent.

Havbækgård, udstykket fra Nedenskovgård og købt af Einer Schou, da Vissinggård blev samlet 1915-20. Stuehus fra midten af 1800-tallet. Havbækhus, opført som landarbejderbolig til Nedenskovgård. Vissinggård Rugestation, 1930, ligger over for en af bungalow’erne nord for Nedenskov Sø. Efter hønseriet holdt op boede godsforvalteren i huset. 1996 overgået til almindelig udlejning. Vest for søen etableredes fiskedamme og en gartnerbolig. Indenfor kulturmiljøet findes endvidere tre fredede gravhøje og den østlige del er kulturarvsareal.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur, veje, diger og omgivelser. Enkelte bygninger er truet af forfald.